• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

แนวทางการยื่นอินเวอร์เตอร์ให้การไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบ

 

การยื่นขอขึ้นทะเบียนอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า


ผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ที่ประสงค์จะยื่นขอขึ้นทะเบียนอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. นำอินเวอร์เตอร์ไปทดสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน “ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า” (สิ่งแนบ 8 ในระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าพ.ศ. 2558) เพื่อให้ได้รายงานผลการทดสอบที่แสดงว่าอินเวอร์เตอร์มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดฯ โดยรายงานผลการทดสอบต้องออกโดยสถาบันหรือหน่วยงานทดสอบที่เป็นกลางและได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (สำหรับอินเวอร์เตอร์) หรือได้รับการยอมรับจากการไฟฟ้านครหลวง
  2. นำรายงานผลการทดสอบอินเวอร์เตอร์ที่ได้จากข้อ 1. ไปยื่นให้ “หน่วยตรวจสอบและรับรองผลการทดสอบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า” ที่การไฟฟ้านครหลวงยอมรับ ตรวจสอบและรับรองผลการทดสอบตามแบบฟอร์ม “แบบตรวจสอบและรับรองรายงานผลการทดสอบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า”
  3. จัดเตรียมเอกสารและนำมายื่นให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณาตามรายละเอียดดังนี้
            3.1 เอกสารที่ต้องยื่น
                   ก) หนังสือนำส่งเอกสารยื่นขอขึ้นทะเบียนอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (ตามรูปแบบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด)
                   ข) แบบตรวจสอบและรับรองรายงานผลการทดสอบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตามข้อ 2.
                   ค)  USB Flash Drive บรรจุไฟล์ในรูปแบบ PDF สำหรับเอกสารดังนี้
                         - รายงานผลการทดสอบของอินเวอร์เตอร์ตามข้อ 1.
                         - Data Sheet ของอินเวอร์เตอร์จากผู้ผลิต
                         - ใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พร้อมรายละเอียดที่แสดงว่าสามารถทดสอบ Grid-connected Inverter ของสถาบันหรือหน่วยงานที่ทำการทดสอบอินเวอร์เตอร์
                         - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้แทนจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในเวลาไม่เกิน ๓ เดือนนับจากวันยื่นขอขึ้นทะเบียน
                         - หนังสือยืนยันการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ (เฉพาะกรณีผู้แทนจำหน่ายเป็นผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน)
            3.2 เวลายื่นเอกสาร : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08:00 - 12:00 น. และ 13:00 - 15:00 น.
            3.3 สถานที่ยื่นเอกสาร : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า ชั้น 8 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 


เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนอินเวอร์เตอร์

ข้อ 1. ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ หรือเป็นบริษัทผู้แทนจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต และต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัทผู้ผลิตต้องมีหนังสือแจ้งให้การไฟฟ้านครหลวงทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ 2. ภายหลังได้รับการขึ้นทะเบียนอินเวอร์เตอร์แล้ว บริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ต้องมีหนังสือแจ้งการปรับปรุงสถานะของผลิตภัณฑ์ ที่ระบุว่าอินเวอร์เตอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากการไฟฟ้านครหลวงแล้วรุ่นใดที่จะยังคงผลิตและวางจำหน่ายต่อไปในปีหน้า ให้การไฟฟ้านครหลวงทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี หากบริษัทไม่มีหนังสือแจ้งภายในเวลาที่กำหนด การไฟฟ้านครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะถอนรายชื่ออินเวอร์เตอร์ของบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วออกจากบัญชีรายชื่ออินเวอร์เตอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของการไฟฟ้านครหลวงในปีถัดไป

ข้อ 3. บริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน จะต้องจัดการฝึกอบรมวิธีการใช้งานและฟังก์ชั่นการทำงานของอินเวอร์เตอร์รุ่นที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน ให้กับผู้แทนของการไฟฟ้านครหลวง หากการไฟฟ้านครหลวงแจ้งความประสงค์

ข้อ 4. ภายหลังได้รับการขึ้นทะเบียนอินเวอร์เตอร์แล้วหากผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ประสงค์จะปรับปรุง Firmware ของอินเวอร์เตอร์ให้เป็น Version ที่ต่างไปจาก Version ที่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนไว้ บริษัทผู้ผลิตต้องมีหนังสือแจ้งการไฟฟ้านครหลวง โดยชี้แจงว่า Firmware Version ที่ปรับปรุงส่งผลให้ฟังก์ชั่นการทำงานของอินเวอร์เตอร์ใดบ้างเปลี่ยนแปลงไป และต้องรับรองว่าการทำงานของอินเวอร์เตอร์ภายใต้ Firmware Version ที่ปรับปรุงยังคงเป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขใน“ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า” ของการไฟฟ้านครหลวงทุกประการทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ปรับปรุง Firmware หากพบว่าFirmware Version ดังกล่าวส่งผลให้การทำงานของอินเวอร์เตอร์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณวุฒิชัย Tel: 02-256-3820 email: wuttichai_s@mea.or.th

คุณชนินทร Tel: 02-256-3842 email: chanintorn.sa@mea.or.th
 

 

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 31
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 416,320
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : callcenter@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง