• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ


   
 
 
 

คำชี้แจงสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบจำหน่ายของ กฟน.

 

1. ยื่นขอเชื่อมต่อ Online ได้ที่ https://myenergy.mea.or.th/

2. ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2558 และข้อบังคับเกี่ยวกับการบริการและใช้ไฟฟ้าที่ กฟน. วางไว้ทุกประการ

https://www.mea.or.th/minisite/vspp/about/844

 

3. ผู้ขอใช้บริการที่ขอเชื่อมต่อประเภท Inverter Base จะต้องใช้อุปกรณ์ Inverter ที่ผ่านการรับรองจาก กฟน. แล้ว

https://www.mea.or.th/minisite/vspp/download/849

 

4. การเชื่อมต่อกับ กฟน. ที่ระดับแรงดันต่ำ 230/400 V กฟน. จะพิจารณากำลังการผลิตติดตั้ง ดังนี้

- ปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (กิโลวัตต์) ของผู้เชื่อมต่อทุกราย ทั้งจากผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรืออื่นๆ ที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงจำหน่ายลูกเดียวกัน ต้องไม่เกินขีดจำกัดร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลงจำหน่าย (กิโลโวลต์-แอมแปร์)

- หากเกินขีดจำกัดร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลงจำหน่าย จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมิให้เกิดไฟฟ้าไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Zero Export Controller หรือ Reverse Power Relay 32) ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก กฟน. แล้ว

https://www.mea.or.th/minisite/vspp/download/848

 - ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าฯ ต้องไม่เกินขนาดการขอใช้ไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติจาก กฟน. 

เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

ขนาดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (แอมแปร์)

kWp

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุด

(กิโลวัตต์, kWp)

แอมแปร์

จำนวนเฟส

5 (15)

1

10

2.3

1. ไม่เกินขีดจำกัดร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลงจำหน่าย ถ้าเกินร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลงจำหน่าย ต้องติดตั้งอุปกรณ์กันไฟไหลย้อน

2. ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าฯ ต้องไม่เกินขนาดการขอใช้ไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติจาก กฟน.

15 (45)

30

6.9

30 (100)

75

17.3

50 (150)

100

23.0

15 (45)

3

30

20.8

30 (100)

75

52.0

50 (150)

100

69.3

200

200

138.6

400

400

277.1

 หมายเหตุ ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้ง Solar PV Rooftop https://www.mea.or.th/minisite/vspp/download/view/1000728

 

5. การเชื่อมต่อกับ กฟน. ที่ระดับแรงดัน 12kV ขึ้นไป กฟน. จะพิจารณากำลังการผลิตติดตั้ง ดังนี้

- ผู้ขอใช้บริการที่เดินขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมิให้เกิดไฟฟ้าไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Zero Export Controller หรือ Reverse Power Relay 32) ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก กฟน. แล้ว https://www.mea.or.th/minisite/vspp/download/848

- ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าฯ ต้องไม่เกินขนาดการขอใช้ไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติจาก กฟน.

 

6. การเชื่อมต่อกับ กฟน. ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเกิน 1 MW ขึ้นไป จะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

- ติดตั้ง PQ Meter ที่ผ่านการตรวจสอบจาก กฟน. https://www.mea.or.th/minisite/vspp/about/854

- ระบบสื่อสาร 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) โทรศัพท์สายตรง 2) วิทยุสื่อสารประจำที่ 3) Remote Terminal Unit (RTU) เพื่อใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู้ขอใช้บริการกับระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS หรือ SCADA/EMS

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ : 0-2256-3247

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 278
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 195,130
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3678
  • MEA
    E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : การไฟฟ้านครหลวง