• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

รายการเอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารประกอบการขอเชื่อมต่อฯ มีดังนี้
1.คำขอแจ้งหรือเอกสารหลักฐานประกอบการจดแจ้งที่ได้รับจากระบบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (http://www.erc.or.th/th หรือ https://www.erc.or.th/th/all-exception/)
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเครื่องวัดฯ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเครื่องวัดฯ
3.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
4.หนังสือมอบอำนาจ ขนานเครื่อง ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ) (ดาวน์โหลด)
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
6.แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่เชื่อมต่อฯ (แผนที่โดยสังเขป)
7.รูปถ่ายอาคารหรือสถานที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
8.แบบ Single Line Diagram พร้อมมีวิศวกรไฟฟ้าลงนามรับรองแบบตามระดับแรงดันที่ขอเชื่อมต่อ ระดับแรงดัน 230/400 V ใช้ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกร และระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป ใช้ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกร
9.แบบติดตั้งระบบไฟฟ้าตามหน้างานจริง (AS BUILT DRAWNING) แสดงการจัดวางและการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งหมดโดยละเอียด (ถ้ามี)
10.สำเนาใบประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรตามระดับแรงดันที่ขอเชื่อมต่อ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร
11.เอกสาร Specification ของแผงโฟโตโวลเทอิก
12.เอกสาร Specification ของอินเวอร์เตอร์ 

รายชื่ออินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนแล้ว : 
https://www.mea.or.th/minisite/vspp/download/849

13. แบบแจ้งความประสงค์ในการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. พร้อมกรอกข้อมูล Current Transformer (กรณีใช้อุปกรณ์ Zero Export Controller) (ดาวน์โหลด)
14. เอกสาร Specification ของอุปกรณ์ Zero Export Controller พร้อม Current Transformer/Voltage Transformer (ถ้ามี)

รายชื่ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน (Zero Export Controller)
ที่ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนแล้ว
15. เอกสาร Specification และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ Reverse Power Relay (ถ้ามี) เช่น
      - Specification Relay
      - Schematic Diagram
      - CT & VT Calculation
      - Relay Setting Table (โดยต้อง set up config ใน Software โดยใช้ Software แล้ว Export Relay Setting ออกมาในรูปแบบ Data Sheet)
      - Relay Setting Calculation โดยต้อง setting ดังนี้
        ไม่เกิน 5% of Transformer Rated โดยพิจารณาจากหม้อแปลงที่เชื่อมต่อกับระบบ PV System ตัวที่เล็กที่สุด
         ไม่เกิน 10% of PV System installed Capacity
         ซึ่งจะต้องเปรียบเทียบ 2 ค่านี้ ค่าใดต่ำกว่า ให้ Set เป็นค่า Reverse Power ต่ำที่สุดที่จะยอมให้ไหลย้อนได้ (download ตัวอย่างเอกสาร)


16.เอกสาร Routine Test Report ของ Inverter (กรณีกำลังการผลิตติดตั้งเกิน 10 kW)
17.สำเนาพระราชบัญญัติการจัดตั้งหน่วยงาน (กรณีหน่วยงานราชการ)
18.สำเนาการแต่งตั้งตำแหน่งของผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการ (กรณีหน่วยงานราชการ)
19.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรราชการ ของผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการ (กรณีหน่วยงานราชการ)

กรณีกำลังการผลิตติดตั้งเกิน 1 MW ขึ้นไป จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
20. เอกสาร Specification ของอุปกรณ์ RTU สำหรับ RTU ที่ขึ้นทะเบียนรายละเอียด https://www.mea.or.th/minisite/vspp/download/852
21. เอกสารแสดง Point List ของ RTU รายละเอียด https://www.mea.or.th/minisite/vspp/download/852
22.เอกสาร Specification ของวิทยุสื่อสารประจำที่ (Fixed Radio)
23.แบบคำขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ คท. 20 พร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูล รายละเอียด https://www.mea.or.th/minisite/vspp/download/852
24. เอกสาร Specification ของ Power Quality Meter

รายชื่อเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนแล้ว
https://www.mea.or.th/minisite/vspp/about/854


รายการเอกสารประกอบการทำสัญญาขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 37
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 416,326
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : callcenter@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง