• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

รายการเอกสารประกอบการพิจารณา

 เอกสารประกอบการขอเชื่อมต่อฯ มีดังนี้

1

แบบคำขอเชื่อมต่อฯ (ดาวน์โหลด)

2 สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเครื่องวัดฯ  
3

หนังสือรับรองนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)

4

หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ) (ดาวน์โหลด)

5

สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

6 แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่เชื่อมต่อฯ
7 แผนภูมิระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) ที่มีวิศวกรรับรองแบบ
8 สำเนาใบประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุ
9

เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

10

แบบแจ้งความประสงค์ในการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. (กรณีใช้อุปกรณ์ Zero Export Controller) (ดาวน์โหลด)

11

รายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (ระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป)


 
รายชื่ออินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบ : https://www.mea.or.th/minisite/vspp/download/849

 รายชื่ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน (Zero Export Controller) : https://www.mea.or.th/minisite/vspp/download/848

รายการเอกสารประกอบการทำสัญญาขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
https://www.mea.or.th/minisite/vspp/download/view/1000743

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ : 0-2256-3247

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 374
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 247,008
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3678
  • MEA
    E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : การไฟฟ้านครหลวง