• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

รายการเอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารประกอบการขอเชื่อมต่อฯ มีดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเครื่องวัดฯ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเครื่องวัดฯ
2.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
3.หนังสือมอบอำนาจ ขนานเครื่อง ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ) (ดาวน์โหลด)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
5.แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่เชื่อมต่อฯ
6.รูปถ่ายอาคารหรือสถานที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
7.แบบ Single Line Diagram พร้อมมีวิศวกรไฟฟ้าลงนามรับรองแบบตามระดับแรงดันที่ขอเชื่อมต่อ ระดับแรงดัน 230/400 V ใช้ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกร และระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป ใช้ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกร
8.แบบติดตั้งระบบไฟฟ้าตามหน้างานจริง (AS BUILT DRAWNING) แสดงการจัดวางและการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งหมดโดยละเอียด (ถ้ามี)
9.สำเนาใบประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรตามระดับแรงดันที่ขอเชื่อมต่อ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร
10.เอกสาร Specification ของแผงโฟโตโวลเทอิก
11.เอกสาร Specification ของอินเวอร์เตอร์ 

รายชื่ออินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนแล้ว : 
https://www.mea.or.th/minisite/vspp/download/849


12. แบบแจ้งความประสงค์ในการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. พร้อมกรอกข้อมูล Current Transformer (กรณีใช้อุปกรณ์ Zero Export Controller) (ดาวน์โหลด)
13. เอกสาร Specification ของอุปกรณ์ Zero Export Controller พร้อม Current Transformer/Voltage Transformer (ถ้ามี)

รายชื่ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน (Zero Export Controller)
ที่ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนแล้ว
14. เอกสาร Specification ของอุปกรณ์ Reverse Power Relay (ถ้ามี) เช่น Specification, Schematic Diagram, CT & VT Calculation, Relay Setting Table, Relay Setting Calculation
15.เอกสาร Routine Test Report ของ Inverter (กรณีกำลังการผลิตติดตั้งเกิน 10 kW)
16.สำเนาพระราชบัญญัติการจัดตั้งหน่วยงาน (กรณีหน่วยงานราชการ)
17.สำเนาการแต่งตั้งตำแหน่งของผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการ (กรณีหน่วยงานราชการ)
18.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรราชการ ของผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการ (กรณีหน่วยงานราชการ)

กรณีกำลังการผลิตติดตั้งเกิน 1 MW ขึ้นไป จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 
19. เอกสาร Specification ของอุปกรณ์ RTU สำหรับ RTU ที่ขึ้นทะเบียนรายละเอียด https://www.mea.or.th/minisite/vspp/download/852
20. เอกสารแสดง Point List ของ RTU รายละเอียด https://www.mea.or.th/minisite/vspp/download/852
21.เอกสาร Specification ของวิทยุสื่อสารประจำที่ (Fixed Radio)
22.แบบคำขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ คท. 20 พร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูล รายละเอียด https://www.mea.or.th/minisite/vspp/download/852
23. เอกสาร Specification ของ Power Quality Meter

รายชื่อเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนแล้ว
https://www.mea.or.th/minisite/vspp/about/854


รายการเอกสารประกอบการทำสัญญาขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ : 0-2256-3247

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 265
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 303,043
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3678
  • MEA
    E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : การไฟฟ้านครหลวง