• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเชื่อมต่อระบบกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง จะต้องดำเนินการตามระเบียบการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
 ประกาศ เรื่อง แก้ไขระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ข้อ 4.5.6 การติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า

จากเดิม (1) ผู้เชื่อมต่อที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดอินเวอร์เตอร์และมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมกันเกินกว่า 250 กิโลวัตต์ จะต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Meter) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม  ข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง ณ ตำแหน่งจุดเชื่อมต่อของผู้ขอเชื่อมต่อ

แก้ไขเป็น
 (1) ผู้เชื่อมต่อที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดอินเวอร์เตอร์และมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมกันเกินกว่า 1 เมกะวัตต์ จะต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Meter) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม ข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง ณ ตำแหน่งจุดเชื่อมต่อของผู้ขอเชื่อมต่อ

 
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 249
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 414,087
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : callcenter@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง