• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

คำชี้แจงโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
2. เป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
3. มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แรงดันต่ำ (230/400 โวลต์)

ตามตารางต่อไปนี้

แรงดันกลาง (12/24 กิโลโวลต์) ระบบผลิตที่อยู่ในสายป้อนวงจรเดียวกันจะต้องไม่เกินขีดจำกัด 8 เมกะวัตต์/วงจร สำหรับระดับแรงดัน 24 กิโลโวลต์ และ 4 เมกะวัตต์/วงจร สำหรับระดับแรงดัน 12 กิโลโวลต์
4. อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าจะต้องผ่านการตรวจสอบจากการไฟฟ้านครหลวง “รายชื่ออินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการตรวจสอบ

อัตราการรับซื้อไฟฟ้า

อัตรารับซื้อไฟฟ้า(บาท/หน่วย) ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า (ปี)
2.20 10

กำหนดการรับซื้อไฟฟ้า
กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

หนังสือมอบอำนาจโครงการ Solar ภาคประชาชน : ดาวน์โหลด

เป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าในพื้นที่จำหน่าย กฟน.

พื้นที่ดำเนินการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม (MW/เมกะวัตต์)
กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ  5


รูปแบบการรับแบบคำขอขายไฟฟ้า – เรียงลำดับก่อนหลังตามความพร้อม (First Come First Serve)

รูปแบบการเชื่อมต่อที่ใช้ในโครงการ

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ : 0-2256-3247

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 45
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 351,652
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3678
  • MEA
    E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง