• MEA

บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

Electrical Equipment Testing & Electrical Calibration

บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

ห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายใต้สังกัด กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตามมาตรฐานและ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรมตามข้อกำหนด และใช้เครื่องมือที่เป็นไปตามมาตรฐาน มีความเที่ยงตรง และได้รับการสอบเทียบจาก สถาบันที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน

ระบบคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการได้ตระหนักถึงคุณภาพของการให้บริการทดสอบ โดยพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน จนได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก 17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เฉพาะขอบข่ายที่ระบุ)


นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

  • มีระบบการบริหารงานที่ดี
  • มีผลการทดสอบและสอบเทียบเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของลูกค้า สามารถยืนยันรับรองความถูกต้องได้
  • มีการให้บริการตรงตามความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
  • มีการปรับปรุง พัฒนา การทดสอบและสอบเทียบให้ถูกต้องแม่นยำตลอดเวลา
 

ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง ได้นำข้อกำหนดตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) มาใช้ในการจัดทำระบบการบริหารงานและการให้บริการของห้องปฏิบัติการโดยมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของห้องปฏิบัติการให้มีขีดความสามารถและมีศักยภาพในการให้บริการลูกค้าด้วยการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง มีผลการทดสอบและสอบเทียบเป็นที่น่าเชื่อถือ มีการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า นอกเหนือไปจากนั้นห้องปฏิบัติการได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของการดำเนินงาน และการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง โดยระบบการบริหารงานทั้งหมดจัดทำในรูปเอกสาร อันประกอบด้วย คู่มือคุณภาพ คู่มือวิธีการดำเนินงาน คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน และเอกสารสนับสนุน โดยจัดให้มีเอกสารต่างๆ ไว้ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้งาน มีการฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดความเข้าใจ และคุ้นเคย สามารถนำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารงานของห้องปฏิบัติการ อย่างมีประสิทธิผล

บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
256 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0-2242-5405

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 15
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 112,441
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2242-5125
  • MEA
    E-mail : ritthichaitan@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง