• MEA

บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง และศูนย์ข้อมูล

Fiber Optic Network and Data Center

อัตราค่าบริการเช่าพื้นที่

อัตราค่าบริการเช่าพื้นที่

 

บริการ ราคา/Rack(42U)/เดือน
ห้องมั่นคง (Strong Room) 114,200 บาท
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) 72,000 บาท

หมายเหตุ :

  • ไม่มีค่าแรกเข้า
  • ราคานี้รวมค่ากระแสไฟฟ้า และค่าเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแล้ว
ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอเช่าใช้วงจรโครงข่ายการไฟฟ้านครหลวงโปรดติดต่อประสานงาน

 

ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี
โทรศัพท์: 0-2442-2625-7
โทรสาร: 0-2442-2729


บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง และศูนย์ข้อมูล
งานบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี เลขที่ 883 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0-2442-2625-30

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 58,687
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2442-2729
  • MEA
    E-mail : ictservices@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : การไฟฟ้านครหลวง