• MEA

บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง และศูนย์ข้อมูล

Fiber Optic Network and Data Center

ประวัติความเป็นมา

เดิมการไฟฟ้านครหลวงใช้ระบบสื่อสารข้อมูลในการควบคุมระบบไฟฟ้า ด้วยคลื่นวิทยุ และสื่อสารข้อมูลเชื่อมระหว่างสำนักงานเขตใช้บริการเช่าใช้จาก Provider แต่การใช้งานมีอุปสรรคหลายอย่างอีกทั้งราคาบริการที่ต้องรับผิดชอบอีกจำนวนมาก

ประกอบกับภาระงานของการไฟฟ้านครหลวงที่ต้องดูแลระบบการควบคุมไฟฟ้า ระบบงานสนาม งานจดหน่วย งานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตต่างๆ และมีความพร้อมของบุคลากร จึงได้มีการวางโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Network) เพื่อรองรับงานต่างๆ ในอนาคต เริ่มวางแผนและดำเนินการติดตั้งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสงของการไฟฟ้านครหลวง มีระยะทางรวมประมาณ 8,000 ก.ม. โดยใช้ในกิจการของการไฟฟ้านครหลวงเป็นหลักเท่านั้น

การไฟฟ้านครหลวงได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้นำโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสงส่วนที่เหลือจากการใช้งานภายในองค์กร เปิดให้บริการแก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและหน่วยงานภาครัฐในการเช่าใช้โครงข่ายดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานที่เช่าใช้จะนำไปให้บริการกับประชาชนในด้านการสื่อสาร อินเตอร์เน็ท ธุรกรรมการเงิน การธนาคาร การศึกษาและใช้ในองค์กรตนเอง

บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง และศูนย์ข้อมูล
งานบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี เลขที่ 883 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 67,323
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2442-2729
  • MEA
    E-mail : ictservices@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง