• MEA

ผลิตภัณฑ์ MEATECH

MEATECH

ข้อมูลที่ควรทราบ

ข้อมูลที่ควรทราบ

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าได้กำหนดให้มีการติดตั้งระบบสายดิน และใช้เต้ารับตาม มอก.166-2549 ซึ่งเป็นเต้ารับชนิดมีสายดิน จำเป็นต้องมีการเดินสายไฟฟ้า 3 เส้น ได้แก่ สายที่มีไฟ (L) สายนิวทรัลหรือสายศูนย์ (N) และสายดิน (G) การต่อสายไฟฟ้าเหล่านี้เข้ากับขั้วของเต้ารับชนิดมีสายดิน มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ และอาจเป็นสาเหตุการได้รับอันตรายจากไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ MEATECH
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2411-2401 ต่อ 5440, 5441

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 66,580
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2878-5384
  • MEA
    E-mail : meatech@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : การไฟฟ้านครหลวง