• MEA

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

การไฟฟ้านครหลวง

แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2565

 
ข้อมูลการเข้าดำเนินงานเกาะแสมสาร  ประจำปี 2565


- ในปี 2565 การไฟฟ้านครหลวง มีกำหนดการดำเนินการเข้าดูแลพื้นที่บริเวณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ  เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี โดย ดูแลสถานที่ สวนรุกขชาติ ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือนเพาะเลี้ยงปะการัง อาคารที่ประทับ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือน เม.ย. 65  ครั้งที่ 2 ในเดือน ธ.ค. 65

สวนรุกขชาติ
- ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าด้านแรงต่ำที่ตู้ PB,LC
- ทําความสะอาดตู้ แผงสวิตช์ , LC
- ปรับปรุงตู้แผง สวิตซ์และสายไฟฟ้าของอาคาร
   
ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
- ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าด้านแรงต่ำที่ตู้ MDB, PB,LC
- ทําความสะอาดตู้ แผงสวิตซ์, LC
- ปรับปรุงตู้แผง สวิตช์และสายไฟฟ้าของอาคาร

เรือนเพาะเลี้ยงปะการัง
- ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าด้านแรงต่ำที่ตู้ PB,LC
- ทําความสะอาดตู้ แผงสวิตช์ , LC
- ปรับปรุงตู้แผงสวิตซ์และสายไฟฟ้าของอาคาร

ข้อมูลการเข้าดำเนินงานสวนจิตรลดา  ประจำปี 2565
สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในอาคารใหม่ อพ.สธ.







 แผนการดำเนินงาน ปี 2565

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3554 ,0-2256-3000 ต่อ 4976

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 29
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 20,844
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3532
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง