• MEA

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

การไฟฟ้านครหลวง

แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2563

สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นโครงการต่อเนื่อง อพ.สธ. ย้ายเข้าใช้อาคารใหม่ ซึ่งจะแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2563 (ยังอยู่ในระหว่างการรับประกันผลงาน 2 ปี)


ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ - ตู้แผงสวิตช์ จำนวน 21 ตู้ งบประมาณตั้งไว้ 1,171,280.00 บาท ใช้ไป เป็นเงิน 242,481.55 บาท ดำเนินการครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม และ ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน แล้วเสร็จ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดูแล บำรุงรักษาระบบปรับอากาศเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตู้แผงสวิตช์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 เควีเอ งบประมาณตั้งไว้ 439,230.00 บาท ใช้ไป เป็นเงิน 263,475.06 บาท ดำเนินการครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม และ ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน แล้วเสร็จ

 แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2563

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3554 ,0-2256-3000 ต่อ 4976

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 20,822
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3532
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง