• MEA

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

การไฟฟ้านครหลวง

แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2561

  

กฟน. ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ และ นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MEA CLASSIC 2014 2015 และ 2017 จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อการศึกษาวิจัย และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

 

ขอขอบคุณ ข่าวในพระราชสำนัก


งานติดตั้ง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

 

สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กฟน. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ตู้แผงสวิตช์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ภายในสวนจิตรลดา


  
 

เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กฟน. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ตู้แผงสวิตช์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า


 
 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

1. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ตู้แผงสวิตช์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


  
 

2. ดำเนินการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างของถนนภายในศูนย์ฯ เปลี่ยนสายป้อน และปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 


  
 

กฟน. นำคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศึกษาดูงานที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของการไฟฟ้านครหลวง ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของพนักงาน กฟน. ที่ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารต่างๆ ได้แก่ การดุแลระบบไฟฟ้า การดูแลระบบเครื่องปรับอากาศในอาคาร การปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ  การติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ถนนภายในโครงการ ฯลฯ

   แผนการดำเนินงาน ปี 2561  
 ผลการดำเนินงาน ปี 2561    

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3554 ,0-2256-3000 ต่อ 4976

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 20,819
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3532
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง