• MEA

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

การไฟฟ้านครหลวง

แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2560

 งานติดตั้ง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
กฟน. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กฟน. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตู้แผงสวิตช์  และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

กฟน. ดำเนินการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตู้แผงสวิตช์ ภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่

 

 

กฟน. จัดกิจกรรม “เปิดบ้านนนท์วิทย์ฯ พิชิตพลังงาน สืบสานสวนพฤกษศาสตร์ฯ”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 การไฟฟ้านครหลวงร่วมกับโรงเรียนนทบุรีวิทยาลัย ดำเนินการจัดกิจกรรม “เปิดบ้านนนท์วิทย์ฯ พิชิตพลังงาน สืบสานสวนพฤกษศาสตร์ฯ” ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Energy Mind Award จำนวน 60 โรงเรียน โดยภายในงานประกอบด้วย การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและแวดล้อม และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


โรงเรียนนทบุรีวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ Energy Mind Award และได้รับการประเมินในระดับ 5 ดาวในปี 2559 และได้รับป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปี 2557 จึงนับว่าเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน และด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี


  แผนการดำเนินงาน ปี 2560                         
ผลการดำเนินงาน ปี 2560          


 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3554 ,0-2256-3000 ต่อ 4976

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 31
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 20,846
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3532
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง