• MEA

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

การไฟฟ้านครหลวง

แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2559

งานติดตั้ง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

สวนจิตรลดา  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1. ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

- เดินสายพร้อมติดตั้งโคมไฟ ชนิด LED จำนวนรวม 281 ชุด

- เดินสายพร้อมติดตั้งเต้ารับคู่ และเต้ารับเดี่ยว จำนวนรวม 92 ชุด

- ติดตั้งโคมไฟฉุกเฉิน ชนิด LED จำนวน 8 ชุด

- ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

- ปรับปรุงผนังเดิม และฝ้าเพดานภายนอก และภายใน พร้อมทาสี พื้นที่รวม 800 ตร.ม.


 

2. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ตู้แผงสวิตช์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ สวนจิตรลดา

 

  

เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1. ดำเนินการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตู้แผงสวิตช์  และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

2. ดำเนินการเปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน ปรับปรุงพื้น ผนัง และประตู พร้อมทาสีภายใน และภายนอกอาคารของ อพ.สธ. เกาะแสมสาร 

 




 ผลการดำเนินงาน ปี 2559

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3554 ,0-2256-3000 ต่อ 4976

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 27
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 20,842
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3532
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง