• MEA

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

การไฟฟ้านครหลวง

ติดต่อ

  
 

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10303 

โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665

โทรสาร 0-2282-0665


การไฟฟ้านครหลวง

ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 6

30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2256-3554, 0-2256-3000 ต่อ 4976 

โทรสาร 0-2256-3532


 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3554 ,0-2256-3000 ต่อ 4976

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 30
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 20,845
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3532
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง