• MEA

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

การไฟฟ้านครหลวง

โครงสร้างและคณะกรรมการ

โครงสร้าง คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ - กฟน.

 

            เพื่อให้การดําเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงประสบความสําเร็จเป็นผลประโยชน์แท้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ การไฟฟ้านครหลวง ดังต่อไปนี้

๑.   ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง         ประธานกรรมการ

        ๒.   รองผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย         รองประธาน

        ๓.   เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รองประธานกรรมการ

      อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

        ๔.   รองผู้ว่าการการเงิน                 กรรมการ

        ๕.   ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารองค์กร         กรรมการ

        ๖.   ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์กรและความยั่งยืน กรรมการ

        ๗.   ผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า         กรรมการ

        ๘.   ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม         กรรมการและเลขานุการ

        ๙.   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 

 

 

หน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน

1 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ เป็นประธาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2 ร่างและจัดทําแผนแม่บทของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
3 ร่างและจัดทําแผนปฏิบัติการรายปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
4 ดําเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.
5 สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการฯ
6 จัดทํารายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานทุก ๆ 6 เดือน และรายงานประจําปีงบประมาณ
7 แต่งตั้งคณะทํางานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงาน อพ.สธ.

 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3554 ,0-2256-3000 ต่อ 4976

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 20,825
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3532
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง