• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

คณะผู้บริหาร


  
 
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง)
พญ. กนิษฐา ทรวงบูรณกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นาย สมหมาย สังข์อารียกุลผู้อำนวยการกองบริหารการแพทย์
(รอแต่งตั้ง)

 ผู้อำนวยการกองบริการการแพทย์

นาย องอาจ คุณาวนากิจ

  Staff ระดับ 10

  เภสัชกร 10
 
ภก. นฤชา ตันติยาทรผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริการการแพทย์
นายศักดิ์ชาย พิมลเสถียร 
 ผู้ช่วยหัวหน้ากองบริหารการแพทย์
พ.ญ.มณฑิรา ลิ้มรุ่งยืนยง

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 50
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 332,548
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-242-5120
  • MEA
    E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง