• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

การฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 อาคารการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ เพลินจิต

วันที่โพสต์ : 11 มี.ค. 59

ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000 (กองประมวลระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย) ต่อ 3358

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 215,059
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : การไฟฟ้านครหลวง