• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

การดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559
มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI และ SAIDI) ประจำไตรมาส ที่ 1 ปี 2562.pdf 10 23.58 KB
2 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562.pdf 0 45.42 KB
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนเมษายน 2562.pdf 30 45.17 KB
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2562.pdf 18 44.90 KB
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2562.pdf 58 42.66 KB
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนมกราคม 2562.pdf 73 48.96 KB
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2561 .pdf 106 160.79 KB
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนธันวาคม 2561.pdf 116 54.32 KB
  • 31รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000 (กองประมวลระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย) ต่อ 3358

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 338
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 191,796
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : การไฟฟ้านครหลวง