• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2558.pdf 349 2.14 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2558.pdf 388 2.14 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2558.pdf 490 2.09 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2558.pdf 530 1.86 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2558.pdf 440 1.72 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2558.pdf 440 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2558.pdf 408 1.79 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2558.pdf 457 2.80 MB
  • 56รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000 (กองประมวลระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย) ต่อ 3358

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 215,066
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : การไฟฟ้านครหลวง