• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2559.pdf 308 1.67 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2559.pdf 356 2.00 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2559.pdf 340 1.82 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2559.pdf 318 1.68 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2559.pdf 534 2.05 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2559.pdf 408 1.77 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2559.pdf 472 1.82 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2559.pdf 376 1.77 MB
  • 56รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000 (กองประมวลระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย) ต่อ 3358

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 19
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 215,064
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : การไฟฟ้านครหลวง