• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2561.pdf 195 2.13 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561.pdf 298 2.14 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561.pdf 282 1.72 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2561.pdf 304 1.58 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561.pdf 398 2.37 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561.pdf 396 2.00 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561.pdf 315 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561.pdf 427 2.23 MB
  • 56รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000 (กองประมวลระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย) ต่อ 3358

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 16
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 215,061
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : การไฟฟ้านครหลวง