• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562.pdf 59 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562.pdf 105 2.05 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562.pdf 80 2.37 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562.pdf 112 1.86 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562.pdf 122 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562.pdf 154 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562.pdf 186 1.95 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2562.pdf 219 1.86 MB
  • 57รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000 (กองประมวลระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย) ต่อ 3358

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 181
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 228,616
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : การไฟฟ้านครหลวง