• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562.pdf 1 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562.pdf 59 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562.pdf 76 1.95 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2562.pdf 110 1.86 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2562.pdf 94 1.86 MB
2 ปี พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2561.pdf 108 2.13 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561.pdf 218 2.14 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561.pdf 214 1.72 MB
  • 53รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000 (กองประมวลระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย) ต่อ 3358

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 176
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 191,634
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : การไฟฟ้านครหลวง