• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง

 
มาตรา 7 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา        
 
มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ        
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน        
มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อ        
มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้ง        
 
มาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารที่มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้        
 
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง"        
มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุกเบกษา ตามมาตรา 7(4)        
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ      
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่เอกชน        
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)        
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการ        
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี        
มาตรา 9 (8.1) ประกาศประกวดราคา      
มาตรา 9 (8.2) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)        
มาตรา 9 (8.3) ประกาศเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)      
มาตรา 9 (8.4) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ        
มาตรา 9 (8.5) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ        
มาตรา 9 (8.6) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ (ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)        
มาตรา 9 (8.7) รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)        
 มาตรา 9 (8.8) รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32  ทวิ แห่ง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
มาตรา 11 ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของการไฟฟ้านครหลวงที่จัดให้ตามคำขอของประชาชน        
มาตรา 14 ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะเปิดเผยมิได้        
มาตรา 15 ข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย เป็นข้อมูลที่ต้องใช้ดุลพินิจก่อนออกคำสั่ง        
มาตรา 23 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการไฟฟ้านครหลวง        
มาตรา 24 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของการไฟฟ้านครหลวง        
มาตรา 25 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
บริเวณชั้น 1 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : ศูนย์บริการผู้ใช้ไฟฟ้า (call center) 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 144
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 424,818
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : การไฟฟ้านครหลวง