• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สถานที่ติดต่อ (แผนที่)

   :   ชั้น 1 อาคารสำนักงานเพลินจิต การไฟฟ้านครหลวง 30
             ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   :   วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.30 - 15.30 น.
             เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

   :   0-2256-3000 (สำนักงานเพลินจิต) 

   :  -

   :   pi.center@mea.or.th

ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA call center) โทร. 1130 รับแจ้งเหตุขัดข้องและเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ : MEA call center 1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : callcenter@mea.or.th

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 87
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 555,766
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง