• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

ความเป็นมา

ความเป็นมาของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง


การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการรับรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ได้ระบุเหตุผล และเจตนารมณ์ในการบังคับใช้กฎหมายนี้ให้สามารถเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารของราชการได้ภายใต้หลักการ ที่ว่า
"เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น"

การไฟฟ้านครหลวง จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวงที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ เพลินจิต เมื่อปี 2541 ต่อมาในปี 2555 การไฟฟ้านครหลวงได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน จึงได้โอนงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง มาสังกัดฝ่ายกฎหมายปัจจุบัน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง

วัตถุประสงค์

 1. เปิดเผย่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในฐานะหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 2. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนในเรื่องสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง
 3. รวบรวม จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนดให้เป็นระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง ให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

ระเบียบการเข้ามาใช้บริการ

 1. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
 2. ติดต่อพนักงานเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 3. ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ
 4. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ให้บริการช่วยค้นคว้าหาข้อมูล

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

 1. นายอดิศร ไพทยะทัต หัวหน้าศูนย์ ฯ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA call center) โทร. 1130 รับแจ้งเหตุขัดข้องและเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ : MEA call center 1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : callcenter@mea.or.th

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 42
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 555,721
 • MEA
  แฟกซ์ :
 • MEA
  E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง