• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา 7 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ

มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 

มาตรา 7(3) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 33 31 ก.ค. 2501 ฝ่ายกฎหมาย  
2 พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 (English Version) 16 31 ก.ค. 2501 ฝ่ายกฎหมาย  
ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง
1 การพัสดุ พ.ศ. 2533 81 20 ธ.ค. 2533 ฝ่ายกฎหมาย  
2 การใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535 29 1 ก.ค. 2535 ฝ่ายกฎหมาย  
3 การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2538 29 11 ม.ค. 2538 ฝ่ายกฎหมาย  
4 การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 29 19 ก.พ. 2542 ฝ่ายกฎหมาย  
5 การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 29 19 มิ.ย. 2546 ฝ่ายกฎหมาย  
6 การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 29 9 ส.ค. 2553 ฝ่ายกฎหมาย  
7 อัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2562 23 12 ก.พ.2562 ฝ่ายกฎหมาย  
8 การให้บริการในเชิงธุรกิจ พ.ศ. 2543 48 30 มิ.ย. 2543 ฝ่ายกฎหมาย  
9 การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2549 3 3 พ.ย. 2549 ฝ่ายกฎหมาย  
10 การจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. 2558 7 25 ก.พ. 2559 ฝ่ายกฎหมาย  
ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง
1 การโอนสิทธิ์การใช้ไฟฟ้า และการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2535 10 13 พ.ย. 2535 ฝ่ายกฎหมาย  
2 การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า พ.ศ. 2536 10 26 ต.ค. 2536 ฝ่ายกฎหมาย  
3 การขอใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2545 17 23 ก.ค. 2545 ฝ่ายกฎหมาย  
4 การให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า พ.ศ. 2546 10 26 มี.ค. 2546 ฝ่ายกฎหมาย  
5 การจ่ายไฟฟ้า ณ อาคาร หรือสถานที่ที่มีหนี้ค้างชำระ พ.ศ. 2553 4 27 ก.ย. 2553 ฝ่ายกฎหมาย  
6 การจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งกรณ๊ที่มีการกระทำโดยมิชอบเกี่ยวกับ การใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2548 4 22 มิ.ย. 2548 ฝ่ายกฎหมาย  
7 การจ่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2548 4 20 มิ.ย. 2548 ฝ่ายกฎหมาย  
8 การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2553 3 7 ก.ย. 2553 ฝ่ายกฎหมาย  
9 หลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2557 9 4 ก.ย. 2557 ฝ่ายกฎหมาย  
10 การจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. 2558 11 25 ก.พ. 2559 ฝ่ายกฎหมาย  
11   หลักเกณฑ์การใช้ท่อร้อยสายใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2559  8  14 ธ.ค.2559 ฝ่ายกฎหมาย   
           
           
คำสั่งการไฟฟ้านครหลวง
1 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญา 3 6 ธ.ค. 2544 ฝ่ายกฎหมาย  
2 เรื่องแบบสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง ตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วย
การให้บริการในเชิงธุรกิจ พ.ศ. 2543
5 16 ก.ย. 2545 ฝ่ายกฎหมาย  
3 เรื่อง การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้า
และบริการ พ.ศ. 2535
2 29 ส.ค. 2546 ฝ่ายกฎหมาย  
4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 3 29 ส.ค. 2548 ฝ่ายกฎหมาย  
5 เรื่อง การชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอก 4 3 ก.ค. 2549 ฝ่ายกฎหมาย  
6 เรื่อง การรวมภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 25 ก.พ. 2559 ฝ่ายกฎหมาย  
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง
1 เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดไฟฟ้า 1 1 ก.ค. 2535 ฝ่ายกฎหมาย  
2 เรื่อง กำหนดอัตราหลักประกันการใช้ไฟฟ้า 5 30 พ.ย. 2536 ฝ่ายกฎหมาย  
3 เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการเบ็ดเตล็ด 2 30 พ.ย. 2536 ฝ่ายกฎหมาย  
4 เรื่อง กำหนดอัตราค่าต่อกลับ และค่าเลื่อนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 3 24 มิ.ย. 2546 ฝ่ายกฎหมาย  
5 เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว 8 13 มี.ค. 2546 ฝ่ายกฎหมาย  
6 เรื่อง การกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 6 25 มิ.ย. 2550 ฝ่ายกฎหมาย  
7 เรื่อง อัตราค่าขายแบบประกวดราคา 2 8 ธ.ค. 2551 ฝ่ายกฎหมาย  
8 เรื่อง ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การใช้บริการ และการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 2 29 ธ.ค. 2551 ฝ่ายกฎหมาย  
9 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้านครหลวง 6 27 เม.ย. 2552 ฝ่ายกฎหมาย  
10 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันเปลี่ยนแปลงสำหรับการเชื่อมต่อมอเตอร์ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 18 24 ก.พ. 2553 ฝ่ายกฎหมาย  
11 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการไฟฟ้านครหลวง
3 16 ส.ค. 2554 ฝ่ายกฎหมาย  
12 เรื่อง ข้อกำหนดการเชื่อมต่อการใช้บริการ และการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 2 29 ธ.ค. 2551 ฝ่ายกฎหมาย  
13 เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 2 4 ก.ย. 2557 ฝ่ายกฎหมาย  
 14 เรื่อง การขอใช้ท่อร้อยสายใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง สำหรับติดตั้งสายสื่อสารหรืออุปกรณ์  2  14 ธ.ค.2559 ฝ่ายกฎหมาย   
15  เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการใช้ท่อร้อยสายใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง  2  14 ธ.ค.2559  ฝ่ายกฎหมาย  
           
           

มาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารที่มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

ลำดับ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 475/2547 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง
กระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา
(กรณีการสั่งให้รื้อถอนสายเคเบิ้ลและอุปกรณ์ที่เกาะติดเสาไฟฟ้าออกไป)
4 20 ส.ค.2547 ศาลปกครองสูงสุด  
2 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 571/2546 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง
กระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา
(กรณี การเรียกให้ชำระค่าปรับและค่าไฟฟ้าเพิ่มย้อนหลังไม่อยู่ในอำนาจ พิจารณาของศาลปกครอง)
13 16 ธ.ค.2546 ศาลปกครองสูงสุด  
3 คำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขแดงที่ 8462/2542 เรื่อง การเก็บเงินค่าไฟฟ้าที่ขาดจำนวน 2   ศาลฎีกา  
4 คำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขแดงที่ 3548/2552 เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าที่ขาดจำนวน 16 21 พ.ค.2552 ศาลฎีกา  
5 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขแดงที่ 470/2549 เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าที่ขาดจำนวน 10 31 ม.ค.2549 ศาลอุทธรณ์  
6 คำพิพากษาศาลแพ่งธนบุรี คดีหมายเลขแดงที่ 719/2550 เรื่อง การปักเสาพาดสายในที่ดินภาระจำยอม 10 20 มี.ค.2550 ศาลแพ่งธนบุรี  
7 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง        

มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุกเบกษา ตามมาตรา 7(4)

ลำดับ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 การตีความ (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)        
2 ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง 1      
3 นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของการไฟฟ้านครหลวง 33      
4 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ การไฟฟ้านครหลวง 2      
5 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง 4      
6 นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) 5      
7 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) 3      
8 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1      
9 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน        
10 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ        
11 บทความที่น่าสนใจ        

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

ลำดับ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 แผนปฏิบัติและงบประมาณประจำปี     ฝ่ายงบประมาณ  
2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ     ฝ่ายงบประมาณ  
แผนการลงทุนระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า        
           
           
           
           

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

คู่มือ
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 คู่มือการกำจัดขยะพิษ 9 30 พ.ค.2555 ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม  
2 คู่มือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้ง รื้อถอน และการคิดค่าเสียหายหม้อแปลงไฟฟ้าที่ให้เช่า 5 22 มิ.ย.2547 ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย  
3 คู่มือปฏิบัติในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง 13 22 ส.ค.2556 ฝ่ายกฎหมาย  
4 คู่มือคุณภาพของการไฟฟ้านครหลวง (Quality Manual) 65 21 พ.ย.2557 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร  
5 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2558 195 13 ส.ค.2558 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  
6 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
    ฝ่ายบริหารงานกลาง  
7 คู่มืองานบริการประชาชนของการไฟฟ้านครหลวง 100 1 ธ.ค. 2558 ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในการไฟฟ้านครหลวง 2 7 ต.ค2556 ฝ่ายกฎหมาย  
2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง 1 1 ธ.ค.2557 ฝ่ายกฎหมาย  
3 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับชำระเงินจากบุคคลภายนอก 2 15 ส.ค.2560 ฝ่ายการเงิน  
4 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 3 3 ก.ย.2555 ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์  
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 2 29 ส.ค.2548 ฝ่ายจัดหา  
6 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้า 5 7 ก.ย.2553 ฝ่ายบริหารงานกลาง  
7 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการค้างชำระค่าไฟฟ้าประจำเดือน การผัดและการผ่อน
ชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
4 24 ก.ย.2553 ฝ่ายบริหารงานกลาง  
8 วิธีปฏิบัติกรณีที่มีการกระทำโดยมิชอบเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้า
แสดงหน่วยคลาดเคลื่อนและการตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเปรียบเทียบ พ.ศ. 2535
10 4 พ.ย. 2535 ฝ่ายบริหารงานกลาง  
9 คำสั่งการไฟฟ้านครหลวงที่ 13/2534 เรื่อง การผ่อนผันการเรียกเก็บหลักประกัน
การใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
1 10 เม.ย. 2534 ฝ่ายบริหารงานกลาง  
10 คำสั่งการไฟฟ้านครหลวงที่ 34/2552 เรื่อง การผ่อนผันการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า 2 1 พ.ค. 2552 ฝ่ายบริหารงานกลาง  
11 คำสั่งการไฟฟ้านครหลวงที่ 64/2555 เรื่อง การผ่อนผันการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า 2 1 พ.ย. 2555 ฝ่ายบริหารงานกลาง  
12 คำสั่งการไฟฟ้านครหลวงที่ 30/2535 เรื่อง การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับ
การไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535
2 9 ก.ค. 2535 ฝ่ายบริหารงานกลาง  
13 คำสั่งการไฟฟ้านครหลวงที่ 26/2546 เรื่อง การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับ
การไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535
1 29 ส.ค. 2546 ฝ่ายบริหารงานกลาง  
           
           

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)


มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
(การไฟฟ้านครหลวงไม่สัญญาสัมปทาน ไม่มีสัญญาร่วมทุนกับเอกชน)

                            : มีสัญญาอื่น : กดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

มติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง 

มติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ปี 2562
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 การประชุมครั้งที่ 704 วันที่ 24 มกราคม 2562 5 24 มกราคม 2562   ฝ่ายอำนวยการ  
2 การประชุมครั้งที่ 705 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562  ฝ่ายอำนวยการ  
3 การประชุมครั้งที่ 706 วันที่ 21 มีนาคม 2562  21 มีนาคม 2562  ฝ่ายอำนวยการ  
4 การประชุมครั้งที่ 707 วันที่ 18 เมษายน 2562  5 18 เมษายน 2562  ฝ่ายอำนวยการ   
5 การประชุมครั้งที่ 708 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  5 23 พฤษภาคม 2562   ฝ่ายอำนวยการ  
6 การประชุมครั้งที่ 710 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562   ฝ่ายอำนวยการ  
7 การประชุมครั้งที่ 711 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562  1 8 กรกฎาคม 2562   ฝ่ายอำนวยการ  
8          
9          
10          
11          
12          
มติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ปี 2561
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 การประชุมครั้งที่ 691 วันที่ 23 มกราคม 2561  4 23 มกราคม 2561   ฝ่ายอำนวยการ  
2 การประชุมครั้งที่ 692 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561  ฝ่ายอำนวยการ  
3 การประชุมครั้งที่ 693 วันที่ 13 มีนาคม 2561  13 มีนาคม 2561  ฝ่ายอำนวยการ  
4 การประชุมครั้งที่ 695 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561   ฝ่ายอำนวยการ  
5 การประชุมครั้งที่ 696 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561  ฝ่ายอำนวยการ   
6 การประชุมครั้งที่ 698 วันที่ 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561  ฝ่ายอำนวยการ   
7 การประชุมครั้งที่ 699 วันที่ 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561   ฝ่ายอำนวยการ  
8 การประชุมครั้งที่ 700 วันที่ 19 ตุลาคม 2561  19 ตุลาคม 2561 ฝ่ายอำนวยการ   
9 การประชุมครั้งที่ 702 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  10  22 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายอำนวยการ   
10 การประชุมครั้งที่ 703 วันที่ 20 ธันวาคม 2561  20 ธันวาคม 2561  ฝ่ายอำนวยการ  
11          
12          
มติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ปี 2560
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 การประชุมครั้งที่ 677 วันที่ 24 มกราคม 2560 4  24 มกราคม 2560 ฝ่ายอำนวยการ  
2 การประชุมครั้งที่ 678 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 6 21 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายอำนวยการ  
3 การประชุมครั้งที่ 679 วันที่ 14 มีนาคม 2560 5 14 มีนาคม 2560 ฝ่ายอำนวยการ  
4 การประชุมครั้งที่ 680 วันที่ 18 เมษายน 2560 5 18 เมษายน 2560 ฝ่ายอำนวยการ  
5 การประชุมครั้งที่ 681 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 9 23 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายอำนวยการ  
6 การประชุมครั้งที่ 682 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 5 20 มิถุนายน 2560 ฝ่ายอำนวยการ  
 7 การประชุมครั้งที่ 683 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 18 กรกฎาคม 2560  ฝ่ายอำนวยการ   
 8 การประชุมครั้งที่ 685 วันที่ 22 สิงหาคม 2560  10   22 สิงหาคม 2560  ฝ่ายอำนวยการ  
 9 การประชุมครั้งที่ 686 วันที่ 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560   ฝ่ายอำนวยการ  
 10 การประชุมครั้งที่ 687 วันที่ 24 ตุลาคม 2560  24 ตุลาคม 2560  ฝ่ายอำนวยการ   
11  การประชุมครั้งที่ 689 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 12   21 พฤศจิกายน 2560  ฝ่ายอำนวยการ  
12  การประชุมครั้งที่ 690 วันที่ 26 ธันวาคม  2560 26 ธันวาคม 2560  ฝ่ายอำนวยการ   
           

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง

ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า
1 ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี 27

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 
ลำดับ ชื่อข้อมูลข่าวสาร
8.1 ประกาศเชิญชวนทั่วไป  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  สัญญาที่ได้รับอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
8.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)
8.3 ประกาศเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
8.4
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 1 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

 1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
 2. แผนการจัดหาพัสดุ

  ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
  1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ      ฝ่ายงบประมาณ
           
           
  *** ปีงบประมาณของการไฟฟ้านครหลวง เริ่ม 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
   
 3. รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9 (8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ
 4. ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
 5. สรุปผลการจัดการพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8)
 6. รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
 7. รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
 8. รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 2 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน

 1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 3. ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
 4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก
 5. หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
 6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
 7. รายงานการประเมินผลการให้บริการ

ข้อ 3 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของหน่วยงาน

 1. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

             1.1 พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501

              1.2 ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 7/2556 เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ  
                    วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง

 1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
 2. แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
 3. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
 4. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
 5. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานประจำปีของหน่วยงาน

ข้อ 4 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

 1. แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 2. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ
 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิืของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
 4. รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
 5. รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อ 5 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

 1. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว
 2. รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร
 3. มาตรฐานทางจริธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน และผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ
 4. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
 5. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
 6. รายงานการประเมินผลของบุคลากร

ข้อ 6 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 1. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติประจำปีของหน่วยงาน
 2. รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
 3. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
 4. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย หรือตามมติรัฐมนตรี
8.5 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
 1. โครงการตามแผนเทียบเคียงผลการดำเนินงานสำคัญขององค์กร (Benchmarking)
 2. โครงการวิจัยเครื่องมือปอกสายไฟ ASC ขนาด 185 มิลลิเมตร กลางย่านขณะมีไฟ (Hot -line Mid-span ASC 185 mm2 Cable Stripping Machine)
 3. โครงการจัดสร้างระบบบริหารจัดการเครื่องชาร์จไฟฟ้าที่ต่อเชื่อมกันเป็นโครงข่าย
 4. โครงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเสาไฟฟ้าความแข็งแรงสูง
 5. โครงการศึกษาแนวทางป้องกันเสาไฟฟ้าหัก/โค่นล้ม
 6. โครงการวิจัยสร้างต้นแบบอุปกรณ์รับสะเก็ดฟิวส์
 7. โครงการจัดทำต้นแบบ Smart Meter ร่วมกับระบบบริหารจัดการไฟฟ้าในบ้านอยู่อาศัย
8.6
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์  (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
 
8.7
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ 
1. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  กฎกระทรวง ระเบียบ
    ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

2. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

3. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการประกาศนียบัตรชั้นสูง ว่าด้วยกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
    ของลูกหนี้


        
 

มาตรา 11 ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของการไฟฟ้านครหลวงที่จัดให้ตามคำขอของประชาชน

ลำดับ ชื่อข้อมูลข่าวสาร
1 สถานที่ตั้งกฟน.เขต

มาตรา 14 ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะเปิดเผยมิได้

มาตรา 15 ข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย เป็นข้อมูลที่ต้องใช้ดุลพินิจก่อนออกคำสั่ง

มาตรา 15 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน

 1. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
 2. การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
 3. ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการทำความเห็นหรือคำแนะนำภายในดังกล่าว
 4. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 5. รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
 6. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
 7. กรณีอื่นตามที่กำหนดให้พระราชกฤษฎีกา

คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลำดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 23 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการไฟฟ้านครหลวง

มาตรา 24 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของการไฟฟ้านครหลวง

มาตรา 25 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

ลำดับ ชื่อข้อมูลข่าวสาร
1 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 136
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 244,574
 • MEA
  แฟกซ์ : 02-256-3339
 • MEA
  E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง