• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา 7 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ

มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 

มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 33 31 ก.ค. 2501 ฝ่ายกฎหมาย  
2 METROPOLITAN  ELECTRICITY  AUTHORITY ACT, B.E.2501 (1958) 16 31 ก.ค. 2501 ฝ่ายกฎหมาย  
3 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501         
ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง
1 การพัสดุ พ.ศ. 2533 81 20 ธ.ค. 2533 ฝ่ายกฎหมาย  
2 การใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535 29 1 ก.ค. 2535 ฝ่ายกฎหมาย  
3 การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2538 29 11 ม.ค. 2538 ฝ่ายกฎหมาย  
4 การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 29 19 ก.พ. 2542 ฝ่ายกฎหมาย  
5 การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 29 19 มิ.ย. 2546 ฝ่ายกฎหมาย  
6 การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 29 9 ส.ค. 2553 ฝ่ายกฎหมาย  
7 อัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2562 23 12 ก.พ.2562 ฝ่ายกฎหมาย  
8 การให้บริการในเชิงธุรกิจ พ.ศ. 2543 48 30 มิ.ย. 2543 ฝ่ายกฎหมาย  
9 การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2549 3 3 พ.ย. 2549 ฝ่ายกฎหมาย  
10 การจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. 2558 7 25 ก.พ. 2559 ฝ่ายกฎหมาย  
11 การซื้อโลหะ พ.ศ. 2561 7 10 ส.ค.2563 ฝ่ายกฎหมาย  
12 การให้บริการในเชิงธุรกิจ พ.ศ. 2561 7 10 ส.ค.2563 ฝ่ายกฎหมาย  
ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง
1 การโอนสิทธิ์การใช้ไฟฟ้า และการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2535 10 13 พ.ย. 2535 ฝ่ายกฎหมาย  
2 การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า พ.ศ. 2536 10 26 ต.ค. 2536 ฝ่ายกฎหมาย  
3 การขอใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2545 17 23 ก.ค. 2545 ฝ่ายกฎหมาย  
4 การให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า พ.ศ. 2546 10 26 มี.ค. 2546 ฝ่ายกฎหมาย  
5 การจ่ายไฟฟ้า ณ อาคาร หรือสถานที่ที่มีหนี้ค้างชำระ พ.ศ. 2553 4 27 ก.ย. 2553 ฝ่ายกฎหมาย  
6 การจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งกรณ๊ที่มีการกระทำโดยมิชอบเกี่ยวกับ การใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2548 4 22 มิ.ย. 2548 ฝ่ายกฎหมาย  
7 การจ่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2548 4 20 มิ.ย. 2548 ฝ่ายกฎหมาย  
8 การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2553 3 7 ก.ย. 2553 ฝ่ายกฎหมาย  
9 หลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2557 9 4 ก.ย. 2557 ฝ่ายกฎหมาย  
10 การจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. 2558 11 25 ก.พ. 2559 ฝ่ายกฎหมาย  
11  หลักเกณฑ์การใช้ท่อร้อยสายใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2559  8  14 ธ.ค.2559 ฝ่ายกฎหมาย   
12  การให้ใช้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565   19 ก.ย.2565    
13  หลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2563   10 ส.ค.2563    
คำสั่งการไฟฟ้านครหลวง
1 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญา 3 6 ธ.ค. 2544 ฝ่ายกฎหมาย  
2 เรื่องแบบสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง ตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วย
การให้บริการในเชิงธุรกิจ พ.ศ. 2543
5 16 ก.ย. 2545 ฝ่ายกฎหมาย  
3 เรื่อง การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้า
และบริการ พ.ศ. 2535
2 29 ส.ค. 2546 ฝ่ายกฎหมาย  
4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 3 29 ส.ค. 2548 ฝ่ายกฎหมาย  
5 เรื่อง การชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอก 4 3 ก.ค. 2549 ฝ่ายกฎหมาย  
6 เรื่อง การรวมภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 25 ก.พ. 2559 ฝ่ายกฎหมาย  
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง
1 เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดไฟฟ้า 1 1 ก.ค. 2535 ฝ่ายกฎหมาย  
2 เรื่อง กำหนดอัตราหลักประกันการใช้ไฟฟ้า 5 30 พ.ย. 2536 ฝ่ายกฎหมาย  
3 เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการเบ็ดเตล็ด 2 30 พ.ย. 2536 ฝ่ายกฎหมาย  
4 เรื่อง กำหนดอัตราค่าต่อกลับ และค่าเลื่อนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 3 24 มิ.ย. 2546 ฝ่ายกฎหมาย  
5 เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว 8 13 มี.ค. 2546 ฝ่ายกฎหมาย  
6 เรื่อง การกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 6 25 มิ.ย. 2550 ฝ่ายกฎหมาย  
7 เรื่อง อัตราค่าขายแบบประกวดราคา 2 8 ธ.ค. 2551 ฝ่ายกฎหมาย  
8 เรื่อง ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การใช้บริการ และการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 2 29 ธ.ค. 2551 ฝ่ายกฎหมาย  
9 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้านครหลวง 6 27 เม.ย. 2552 ฝ่ายกฎหมาย  
10 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันเปลี่ยนแปลงสำหรับการเชื่อมต่อมอเตอร์ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 18 24 ก.พ. 2553 ฝ่ายกฎหมาย  
11 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการไฟฟ้านครหลวง
3 16 ส.ค. 2554 ฝ่ายกฎหมาย  
12 เรื่อง ข้อกำหนดการเชื่อมต่อการใช้บริการ และการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 2 29 ธ.ค. 2551 ฝ่ายกฎหมาย  
13 เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 2 4 ก.ย. 2557 ฝ่ายกฎหมาย  
14 เรื่อง การขอใช้ท่อร้อยสายใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง สำหรับติดตั้งสายสื่อสารหรืออุปกรณ์  2  14 ธ.ค.2559 ฝ่ายกฎหมาย   
15  เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการใช้ท่อร้อยสายใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง  2  14 ธ.ค.2559  ฝ่ายกฎหมาย  
16  เรื่อง แบบคำขอการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า   10 ส.ค.2563     
17 เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ   การไฟฟ้านครหลวง   10 ส.ค.2563     
18 เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไฟฟ้านครหลวง   1 ก.ค.2564    

มาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารที่มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

ลำดับ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง        
รายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์        
           
           
           
           
           

มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุกเบกษา ตามมาตรา 7(4)

ลำดับ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 การตีความปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย                      (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)        
2 ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง 1      
3 นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของการไฟฟ้านครหลวง 71      
4 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ การไฟฟ้านครหลวง 2      
5 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง 4      
6 นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) 5      
7 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) 3      
8 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1      
9 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน        
10 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ        
11 บทความที่น่าสนใจ        

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

ลำดับ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 แผนปฏิบัติและงบประมาณประจำปี     ฝ่ายงบประมาณ  
2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ     ฝ่ายงบประมาณ  
แผนการลงทุนระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า        
           
           
           
           

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

คู่มือ
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 คู่มือการกำจัดขยะพิษ 9 30 พ.ค.2555 ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม  
2 คู่มือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้ง รื้อถอน และการคิดค่าเสียหายหม้อแปลงไฟฟ้าที่ให้เช่า 5 22 มิ.ย.2547 ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย  
3 คู่มือปฏิบัติในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง 13 22 ส.ค.2556 ฝ่ายกฎหมาย  
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ    การไฟฟ้านครหลวง 77 5 ม.ค. 2566 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง   
5 คู่มืองานบริการประชาชนของการไฟฟ้านครหลวง 100 1 ธ.ค. 2558 ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
6 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
    ฝ่ายบริหารงานกลาง  
 คู่มือมาตรฐานการบริการของการไฟฟ้านครหลวง        
คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในการไฟฟ้านครหลวง 2 7 ต.ค2556 ฝ่ายกฎหมาย  
2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง 1 1 ธ.ค.2557 ฝ่ายกฎหมาย  
3 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับชำระเงินจากบุคคลภายนอก 2 15 ส.ค.2560 ฝ่ายการเงิน  
4 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 3 3 ก.ย.2555 ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์  
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 2 29 ส.ค.2548 ฝ่ายจัดหา  
6 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้า 5 7 ก.ย.2553 ฝ่ายบริหารงานกลาง  
7 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการค้างชำระค่าไฟฟ้าประจำเดือน การผัดและการผ่อน
ชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
4 24 ก.ย.2553 ฝ่ายบริหารงานกลาง  
8 วิธีปฏิบัติกรณีที่มีการกระทำโดยมิชอบเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้า
แสดงหน่วยคลาดเคลื่อนและการตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเปรียบเทียบ พ.ศ. 2535
10 4 พ.ย. 2535 ฝ่ายบริหารงานกลาง  
9 คำสั่งการไฟฟ้านครหลวงที่ 13/2534 เรื่อง การผ่อนผันการเรียกเก็บหลักประกัน
การใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
1 10 เม.ย. 2534 ฝ่ายบริหารงานกลาง  
10 คำสั่งการไฟฟ้านครหลวงที่ 34/2552 เรื่อง การผ่อนผันการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า 2 1 พ.ค. 2552 ฝ่ายบริหารงานกลาง  
11 คำสั่งการไฟฟ้านครหลวงที่ 64/2555 เรื่อง การผ่อนผันการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า 2 1 พ.ย. 2555 ฝ่ายบริหารงานกลาง  
12 คำสั่งการไฟฟ้านครหลวงที่ 30/2535 เรื่อง การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับ
การไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535
2 9 ก.ค. 2535 ฝ่ายบริหารงานกลาง  
13 คำสั่งการไฟฟ้านครหลวงที่ 26/2546 เรื่อง การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับ
การไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535
1 29 ส.ค. 2546 ฝ่ายบริหารงานกลาง  
           
           

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)


มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
(การไฟฟ้านครหลวงไม่สัญญาสัมปทาน ไม่มีสัญญาร่วมทุนกับเอกชน)

                            : มีสัญญาอื่น : กดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

                                      

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
แต่งตั้ง นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง


มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
แต่งตั้ง คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 15 คน
 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 เมษายน 2554 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการนำข้อมูลข่าวสารตาม ม.7 และ ม.9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ทุกหน่วยงาน (20/04/2554)
 
                    


มติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง 

มติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ปี 2564
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 การประชุมครั้งที่ 732 วันที่ 21 มกราคม 2564         
2 การประชุมครั้งที่ 733 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564         
3 การประชุมครั้งที่ 734 วันที่ 18 มีนาคม 2564         
4 การประชุมครั้งที่ 736 วันที่ 22 เมษายน 2564        
5 การประชุมครั้งที่ 737 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564        
6 การประชุมครั้งที่ 738 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564         
7  ไม่มีการประชุมเนื่องคณะกรรมการหมดวาระ         
8  ไม่มีการประชุมเนื่องคณะกรรมการหมดวาระ        
9  ไม่มีการประชุมเนื่องคณะกรรมการหมดวาระ        
10  ไม่มีการประชุมเนื่องคณะกรรมการหมดวาระ        
11  ไม่มีการประชุมเนื่องคณะกรรมการหมดวาระ        
12  ไม่มีการประชุมเนื่องคณะกรรมการหมดวาระ        
           
           
มติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ปี 2565
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 การประชุมครั้งที่ 740 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565        
2 การประชุมครั้งที่ 741 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565        
3 การประชุมครั้งที่ 742 วันที่ 1 มีนาคม 2565        
4 การประชุมครั้งที่ 743 วันที่ 25 มีนาคม 2565        
5 การประชุมครั้งที่ 744 วันที่ 21 เมษายน 2565        
6 การประชุมครั้งที่ 745 วันที่ 21 พฤษภาคม 2565        
7 การประชุมครั้งที่ 746 วันที่ 23 มิถุนายน 2565        
8 การประชุมครั้งที่ 747 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565        
9 การประชุมครั้งที่ 748 วันที่ 26 สิงหาคม 2565        
10 การประชุมครั้งที่ 749 วันที่ 22 กันยายน 2565        
11 การประชุมครั้งที่ 750 วันที่ 20 ตุลาคม 2565        
12 การประชุมครั้งที่ 751 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565        
 
           

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 
ลำดับ ชื่อข้อมูลข่าวสาร
8.1 ประกาศเชิญชวนทั่วไป  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  สัญญาที่ได้รับอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
8.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)
8.3 ประกาศเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
8.4
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 1 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

 1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
 2. แผนการจัดหาพัสดุ

  ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวนหน้า วันที่รับข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
  1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ      ฝ่ายงบประมาณ
           
           
  *** ปีงบประมาณของการไฟฟ้านครหลวง เริ่ม 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
   
 3. รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9 (8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ
 4. ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
 5. สรุปผลการจัดการพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8)
 6. รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
 7. รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
 8. รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 2 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน

 1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 3. ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
 4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก
 5. หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
 6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
 7. รายงานการประเมินผลการให้บริการ

ข้อ 3 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของหน่วยงาน

 1. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

             1.1 พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501

              1.2 ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 3/2565 เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ  
                    วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง
 1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
 2. แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
 3. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
 4. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
 5. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานประจำปีของหน่วยงาน

ข้อ 4 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

 1. แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 2. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ
 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิืของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
 4. รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
 5. รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อ 5 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

 1. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว
 2. รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร
 3. มาตรฐานทางจริธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน และผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ
 4. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
 5. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
 6. รายงานการประเมินผลของบุคลากร

ข้อ 6 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 1. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติประจำปีของหน่วยงาน
 2. รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
 3. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
 4. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย หรือตามมติรัฐมนตรี
8.5
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ 
(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
 
8.6
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์  (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
 
8.7
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)        
 
8.8
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)        
 

มาตรา 11 ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของการไฟฟ้านครหลวงที่จัดให้ตามคำขอของประชาชน

ลำดับ ชื่อข้อมูลข่าวสาร
1 สถานที่ตั้งกฟน.เขต

มาตรา 14 ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะเปิดเผยมิได้

มาตรา 15 ข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย เป็นข้อมูลที่ต้องใช้ดุลพินิจก่อนออกคำสั่ง

มาตรา 15 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน

 1. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
 2. การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
 3. ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการทำความเห็นหรือคำแนะนำภายในดังกล่าว
 4. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 5. รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
 6. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
 7. กรณีอื่นตามที่กำหนดให้พระราชกฤษฎีกา

คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลำดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 23 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการไฟฟ้านครหลวง

มาตรา 24 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของการไฟฟ้านครหลวง

มาตรา 25 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

ลำดับ ชื่อข้อมูลข่าวสาร
1 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA call center) โทร. 1130 รับแจ้งเหตุขัดข้องและเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ : MEA call center 1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : callcenter@mea.or.th

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 555,680
 • MEA
  แฟกซ์ :
 • MEA
  E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง