• MEA

บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง

Geographic Infomation System Service - Metropolitan Electricity Authority

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี ที่การไฟฟ้านครหลวงได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ให้มีความก้าวล้ำ นำหน้าอยู่เสมอด้สวยการสำรวจและการ update ข้อมูลใหม่ๆ ตลอดเวลาชนิดวันต่อวัน โดยมีฐานข้อมูลแผนที่เชิงรหัส (แผนที่ดิจิตอล) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ  ในมาตราส่วน 1:1000 ซึ่งเป็นสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatail Information) ที่ได้มาตรฐาน ละเอียดและแม่นยำมากที่สุดในปัจจุบัน
บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง
งานบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี 883 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 26
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 78,662
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2442-2729
  • MEA
    E-mail : ictservices@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง