• MEA

บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง

Geographic Infomation System Service - Metropolitan Electricity Authority

แผนที่ฐานเชิงรหัส (Digital Base Map)

แผนที่ฐานเชิงรหัส


สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานแผนที่ทั่วไป (ทั้งแผนที่กระดาษและแผนที่ดิจิตอล) โดยลูกค้าสามารถ เลือกพื้นที่ มาตราส่วน และขนาดกระดาษ ที่จะให้พิมพ์แผนที่ได้ด้วยตนเอง และการร่วมใช้แผนที่ฐานเชิงรหัส มาตราส่วนสำหรับลูกค้าทั่วไปหรือลูกค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

  • ธุรกิจก่อสร้างและงานทีปรึกษาวิศวกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องการแผนที่ใช้สำหรับการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
  • ธุรกิจประเมินราคาทรัพย์สินที่ต้องการแผนที่สำหรับการประเมินราคา แผนที่พื้นฐานจะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจประเมินราคาที่ดิน
  • ธุรกิจที่ปรึกษาการตลาดที่ต้องการแผนที่สำหรับกระบวนการวิเคราะห์ต่างๆ
  • หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่นๆที่ต้องการแผนที่สำหรับการวางแผน และสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ต้องการระบุถึงตัวบ้าน และสามารถทราบบ้านเลขที่
บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง
งานบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี 883 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 78,640
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2442-2729
  • MEA
    E-mail : ictservices@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง