• MEA

บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง

Geographic Infomation System Service - Metropolitan Electricity Authority

บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวงได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ให้มีความก้าวล้ำนำหน้าอยู่เสมอ ด้วยการสำรวจและการ update ข้อมูลใหม่ๆ ตลอดเวลา

โดยมีฐานข้อมูลแผนที่ฐานเชิงรหัส (แผนที่ดิจิตอล) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในมาตราส่วน 1:1000 ซึ่งเป็นสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial Map) ที่ได้มาตรฐานมีความละเอียดและแม่นยำสูง สามารถเห็นถึงตัวอาคารแต่ละหลังการให้บริการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบ GIS

 

ด้วยประสบการณ์การทำงานกับระบบ GIS อย่างยาวนานประกอบกับข้อมูลแผนที่ที่สมบูรณ์  การไฟฟ้านครหลวงจึงมีความพร้อมในการให้บริการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบ GIS ดังนี้
  • บริการข้อมูลแผนที่เชิงรหัส (Digital Land Base Map) สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบ GIS อยู่แล้ว และต้องการร่วมใช้ข้อมูลแผนที่ฐาน
  • บริการแผนที่ฐานเชิงรหัสพร้อมโปรแกรมประยุกต์ (Digital Land Base Map & Application)
  • บริการข้อมูลแผนที่ฐานพร้อมโปรแกรมประยุกต์ผ่าน Internet
  • บริการพิมพ์ข้อมูลแผนที่เฉพาะบริเวณที่ต้องการ (Ad Hoc Map) สำหรับงานก่อสร้างต่างๆ
บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง
งานบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี 883 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 80,713
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2442-2729
  • MEA
    E-mail : ictservices@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง