• MEA

โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้านครหลวง

METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY

โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้านครหลวง

โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้านครหลวงเริ่มดำเนินโครงการ ตั้งแต่ ตุลาคม 2559

     การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หน่วยงานสาธารณูปโภค ที่มีภารกิจในการดำเนินกิจการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าภายใน 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ให้มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ทั่วถึง และมีคุณภาพตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยดูแลระบบไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างทันท่วงที จึงได้จัดทำกิจกรรม “ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ให้แก่ประชาชนทั่วไปผู้ประกอบอาชีพและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยการจัดอบรม (ภาคทฤษฎี) ทดสอบ (ภาคปฏิบัติ) และประเมิน (สัมภาษณ์) เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ซึ่ง กฟน. ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของวิทยากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการทั้งหมด โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับวุฒิบัตร ใบผ่านการทดสอบ บัตรประจำตัว และหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานเป็นช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ป้องกันอันตรายและความเสี่ยงด้านไฟฟ้าในระหว่างปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในภาพรวมและร่วมเป็นเครือข่าย กฟน. ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน

     ช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 หมายถึง ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร แก้ไขข้อบกพร่องและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยมีลักษณะงานประกอบด้วย

 1. งานใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน เช่น อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ (circuit breaker) และฟิวส์ เป็นต้น
 2. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย
 3. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า
 4. งานติดตั้งวงจรไฟฟ้าด้วยบริภัณฑ์ไฟฟ้า
 5. งานต่อตัวนำแบบต่างๆ
 6. งานตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า
คลิก => รายละเอียดของโครงการ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สนับสนุนช่างไฟฟ้าอิสระที่ประกอบอาชีพอยู่ในชุมชน ช่างไฟฟ้าที่ประจำอยู่สถานศึกษา ช่างไฟฟ้าที่ประจำอยู่สถานพยาบาลฯลฯ ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในสาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้า ผ่านกระบวนการฝึกอบรม
2. สนับสนุนให้ช่างไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการ เข้าทดสอบ และประเมิน (สัมภาษณ์) เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
3. เพื่อให้ช่างไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้และการพัฒนาที่ได้รับไปประกอบอาชีพเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารอย่างถูกวิธี สามารถป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงด้านไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า
4. สร้างเครือข่ายช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ของ กฟน. ช่วยเผยแพร่การใช้ไฟฟ้าอย่างความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน และสังคมส่วนรวม

กลุ่มเป้าหมาย

1. ช่างไฟฟ้าอิสระในชุมชน ที่มีส่วนทำงานรับจ้างเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในชุมชนที่ตนพักอาศัยอยู่
2. ช่างไฟฟ้าที่ทำงานประจำ ที่มีส่วนทำงานรับจ้างเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในองค์กร หรือหน่วยงาน ดังนี้
- สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- สถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- หน่วยงานสถานสงเคราะห์ ศาสนสถาน มูลนิธิ องค์กรการกุศล ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อนึ่ง กลุ่มเป้าหมายของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ หากสมัครเข้าร่วม application MEA E-fix ของการไฟฟ้านครหลวง ( ระบบ online ของ กฟน. สำหรับลูกค้าที่ต้องการช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สอบถามรายละเอียด โทร. 02-220-5000 ต่อ 4813 )  
(การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและมีหลักฐานครบถ้วน)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 23 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี (สำเนาบัตรประชาชน) และปัจจุบันประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ)
2. มีสภาพร่างกาย และจิตใจ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
3. ระดับการศึกษา (วุฒิการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน ฯลฯ)

- สำเร็จการศึกษาสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือ
- สำเร็จการศึกษาสายเทคนิค ระดับ ปวช. หรือ ปวส.

4. มีหลักฐานที่แสดงว่า ปัจจุบันประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ได้แก่ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือ หนังสือผ่าน การอบรมด้านไฟฟ้า จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง


***สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ***

สิ่งที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ

 1. วุฒิบัตร ใบผ่านการทดสอบ บัตรประจำตัว และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 2. สิทธิเข้าร่วม App : MEA E-Fix ของการไฟฟ้านครหลวง (ระบบ online ของ กฟน. สำหรับลูกค้าที่ต้องการช่างไฟฟ้าภายในอาคาร)
 3. เข้าร่วมเครือข่ายช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ กฟน. (เข้าร่วมกิจกรรมของ กฟน. , ร่วมดูแลชุมชนที่ท่านพักอาศัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
โทรศัพท์ 0-2256-3593 , 0-2256-3000 ต่อ 4592
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06-3252-3949
สามารถติดต่อได้ในเวลา 08.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00 น.
ในวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


***โครงการนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***

โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้านครหลวง
เลขที่ 30 ซอย ชิดลม ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3593 , 0-2256-3000 ต่อ 4592

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 37,890
 • MEA
  แฟกซ์ :
 • MEA
  E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง