• MEA

Doing Business in Bangkok

Doing Business in Bangkok

Doing Business in Bangkok

การขอติดตั้งไฟฟ้า

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี

    
 
การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ยื่นเอกสารขอใช้ไฟฟ้า และกำหนดวันติดตั้งเครื่องวัดฯ 1 วันปฏิทิน
 2. ปักเสาพาดสายภายนอก พร้อมติดตั้งเครื่องวัดฯ 14 วันปฏิทิน
 
เอกสารประกอบการขอรับบริการไฟฟ้า(สำหรับนิติบุคคล) (ตามตาราง)

ก. หลักฐานที่แสดงตัวผู้ขอใช้ไฟฟ้า

      เป็นนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นคำขอ) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มีอำนาจลงนามมาด้วย
 
 
ข. หลักฐานแสดงภูมิลำเนาของผู้ขอใช้ไฟฟ้า

      เป็นนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ค. หลักฐานแสดงความเกี่ยวพันระหว่างผู้ขอใช้ ไฟฟ้ากับสถานที่ใช้ไฟฟ้า (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือหนังสือให้หมายเลขบ้านที่ใช้ไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน หรือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือ สำเนาโฉนดที่ดินที่มีชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นเจ้าของ
 • สัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือที่มีสิ่งก่อสร้างถาวรตั้งอยู่  
 • หลักฐานการเป็นผู้ประกอบการ (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานการจ่ายภาษีบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) ฯลฯ)

ง. หนังสือรับรองเป็นผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน โดยต้องแนบเอกสาร ดังนี้
 • หนังสือรับรองการผ่านอบรมการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
 • ผังระบบไฟฟ้า (Single line diagram) และรายการคำนวณทางไฟฟ้า (Load schedule)
 • Specification อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • รูปถ่ายการเดินสายภายใน ตำแหน่งที่ต้องถ่าย ได้แก่ แผงเมน ,สายเมน ,สายดิน ,จุดติดตั้งหลักดิน,ตัวบ้านพร้อมเลขที่บ้าน
 • แผนที่แสดงสถานที่ใชไฟฟ้า
ลำดับหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอใช้ไฟฟ้ากรณีนิติบุคคล กรณี เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้า กรณี ผู้ขอใช้ไฟฟ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า
หน้า
กรณี ผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อสถานที่ใช้ไฟฟ้า
รับข้อมูล
กรณี ผู้ประกอบการในสถานที่ใช้ไฟฟ้า
เจ้าของเรื่อง

ก. หลักฐานที่แสดงตัวผู้ขอใช้ไฟฟ้า

กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากส่วนราชการที่นิติบุคคลนั้น ๆ จดทะเบียนไว้ ถ้าส่วนราชการที่รับจดทะเบียนเป็นกระทรวงพาณิชย์หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ต้องไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นคำขอ

การขอใช้ไฟฟ้าในนามนิติบุคคล ผู้ยื่นแบบขอใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนั้น ๆ และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่นมาด้วย

ข. หลักฐานแสดงภูมิลำเนาของผู้ใช้ไฟฟ้า

ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ค. หลักฐานแสดงความเกี่ยวพันระหว่างผู้ขอใช้ไฟฟ้ากับสถานที่ใช้ไฟฟ้า

 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้าซึ่งระบุชื่อผู้ ขอใช้ไฟฟ้าเป็นเจ้าของบ้านหรือหนังสือให้หมายเลขบ้านที่ใช้ไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินหรือเป็นเจ้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้าโดยสมบูรณ์ หรือ
     
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายและสำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า หรือหนังสือให้หมายเลขบ้านที่ใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ายังไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินหรือเป็นเจ้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้าโดยสมบูรณ์
     
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า
     
 • สัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือที่มีสิ่งก่อสร้างถาวรตั้งอยู่
     
 • หลักฐานการเป็นผู้ประกอบการ เช่น ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ใบทะเบียนพาณิชย์ หลักฐานการจ่ายภาษี บุคคลธรรมดา   (ภ.ง.ด. 90) ฯลฯ   
     

คู่มือสำหรับประชาชน :
การขอใช้ไฟฟ้าเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดไม่เกิน 200 แอมแปร์ ทั้ง 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย 


เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน ประเภทนิติบุคคล กับ กฟน.

คุณสมบัตินิติบุคคล

·   มีพนักงานประจำที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้างานไฟฟ้ากำลัง ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร          อย่างน้อย 1 คน

·   นิติบุคคลต้องมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานด้านระบบไฟฟ้ากำลัง

·   ผู้แทนนิติบุคคลที่เข้ารับการอบรมต้องเป็นพนักงานของนิติบุคคลและเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้างานไฟฟ้ากำลัง ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร

ขอบเขตการรับรอง

·   สามารถออกแบบพร้อมรับรองแผนผังระบบไฟฟ้า และรับรองการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน สำหรับการใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดไม่เกิน 4,000 kVA

·   ไม่สามารถรับรองการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ บริเวณอันตราย สถานที่เฉพาะ และการขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่โครงการระบบสายใต้ดิน

ความรับผิดชอบ

·   ส่งผู้แทนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนกับ กฟน.

·   รับรองความถูกต้องของแบบการติดตั้ง Single line diagram และ Specification ของอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงดำเนินการติดตั้ง ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศที่กำหนดโดย วสท. หรือตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง   การไฟฟ้านครหลวง จะทำการติดตั้ง เครื่องวัดฯและบรรจบไฟ ตามวันและเวลาที่นัดหมาย โดยไม่ต้องตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน

·   การไฟฟ้านครหลวง สงวนสิทธิ์ ที่จะทำการตรวจสอบ การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน  หลังจากที่ การไฟฟ้านครหลวง ติดตั้งเครื่องวัดฯ และบรรจบไฟแล้ว หากพบว่าการติดตั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ขึ้นทะเบียนจะต้องทำการแก้ไข ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง กรณีไม่แก้ไขตามกำหนด จะถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียน และการไฟฟ้านครหลวง จะแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อทราบและทำการแก้ไขต่อไป
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง

 1. บริการการใช้ไฟฟ้าออนไลน์

 2. รายชื่่อผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในที่ขึ้นทะเบียน

 3. กฟน. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการด้านระบบไฟฟ้า เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน ประเภทนิติบุคคล

 4. รายชื่อผู้รับจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในที่ขึ้นทะเบียนของ กฟน.

 5. ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 14/2559 เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง (เนื้อหาเกี่ยวกับคุณภาพบริการ และ ค่าปรับ)

 6. ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 27/2559 เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง (ด้านเทคนิค)

 7. ประกาศสายงานบริการระบบจำหน่ายที่ 16/2561 เรื่อง การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพสำหรับสายงานบริการระบบจำหน่าย

 8. ค่า SAIFI SAIDI ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 9. ค่า Ft

 10. อัตราค่าบริการ

 11. ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย อัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2562

 12. ประกาศ กกพ เรื่องการคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2

 13. ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 30/2563 เรื่องวิธีการคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่  บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

FAQ

Doing Business in Bangkok
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2256-3247,02-256-3000,0-2251-9586,0-2254-9550

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 36,624
 • MEA
  แฟกซ์ : 0-2256-3678
 • MEA
  E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง