• MEA

Doing Business in Bangkok

Doing Business in Bangkok

Doing Business in Bangkok

การขอติดตั้งไฟฟ้า

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี

    
 
การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ยื่นเอกสารขอใช้ไฟฟ้า และหนังสือรับรองระบบไฟฟ้าภายใน พร้อมชำระค่าใช้จ่าย 1 วันปฏิทิน
 2. ปักเสาพาดสายภายนอก พร้อมติดตั้งเครื่องวัดฯ 14 วันปฏิทิน
 
เอกสารประกอบการขอรับบริการไฟฟ้า(สำหรับนิติบุคคล) (ตามตาราง)

ก. หลักฐานที่แสดงตัวผู้ขอใช้ไฟฟ้า

      เป็นนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นคำขอ) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มีอำนาจลงนามมาด้วย
 
 
ข. หลักฐานแสดงภูมิลำเนาของผู้ขอใช้ไฟฟ้า

      เป็นนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ค. หลักฐานแสดงความเกี่ยวพันระหว่างผู้ขอใช้ ไฟฟ้ากับสถานที่ใช้ไฟฟ้า (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือหนังสือให้หมายเลขบ้านที่ใช้ไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน หรือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือ สำเนาโฉนดที่ดินที่มีชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นเจ้าของ
 • สัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือที่มีสิ่งก่อสร้างถาวรตั้งอยู่  
 • หลักฐานการเป็นผู้ประกอบการ (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานการจ่ายภาษีบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) ฯลฯ)

ง. หนังสือรับรองเป็นผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน โดยต้องแนบเอกสาร ดังนี้
 • หนังสือรับรองการผ่านอบรมการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
 • ผังระบบไฟฟ้า (Single line diagram) และรายการคำนวณทางไฟฟ้า (Load schedule)
 • Specification อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • รูปถ่ายการเดินสายภายใน ตำแหน่งที่ต้องถ่าย ได้แก่ แผงเมน ,สายเมน ,สายดิน ,จุดติดตั้งหลักดิน,ตัวบ้านพร้อมเลขที่บ้าน
 • แผนที่แสดงสถานที่ใชไฟฟ้า
ลำดับหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอใช้ไฟฟ้ากรณีนิติบุคคล กรณี เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้า กรณี ผู้ขอใช้ไฟฟ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า
หน้า
กรณี ผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อสถานที่ใช้ไฟฟ้า
รับข้อมูล
กรณี ผู้ประกอบการในสถานที่ใช้ไฟฟ้า
เจ้าของเรื่อง

ก. หลักฐานที่แสดงตัวผู้ขอใช้ไฟฟ้า

กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากส่วนราชการที่นิติบุคคลนั้น ๆ จดทะเบียนไว้ ถ้าส่วนราชการที่รับจดทะเบียนเป็นกระทรวงพาณิชย์หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ต้องไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นคำขอ

การขอใช้ไฟฟ้าในนามนิติบุคคล ผู้ยื่นแบบขอใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนั้น ๆ และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่นมาด้วย

ข. หลักฐานแสดงภูมิลำเนาของผู้ใช้ไฟฟ้า

ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ค. หลักฐานแสดงความเกี่ยวพันระหว่างผู้ขอใช้ไฟฟ้ากับสถานที่ใช้ไฟฟ้า

 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้าซึ่งระบุชื่อผู้ ขอใช้ไฟฟ้าเป็นเจ้าของบ้านหรือหนังสือให้หมายเลขบ้านที่ใช้ไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินหรือเป็นเจ้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้าโดยสมบูรณ์ หรือ
     
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายและสำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า หรือหนังสือให้หมายเลขบ้านที่ใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ายังไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินหรือเป็นเจ้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้าโดยสมบูรณ์
     
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า
     
 • สัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือที่มีสิ่งก่อสร้างถาวรตั้งอยู่
     
 • หลักฐานการเป็นผู้ประกอบการ เช่น ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ใบทะเบียนพาณิชย์ หลักฐานการจ่ายภาษี บุคคลธรรมดา   (ภ.ง.ด. 90) ฯลฯ   
     

คู่มือสำหรับประชาชน :
การขอใช้ไฟฟ้าเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดไม่เกิน 200 แอมแปร์ ทั้ง 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย 

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง

 1. บริการการใช้ไฟฟ้าออนไลน์

 2. รายชื่่อผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในที่ขึ้นทะเบียน

 3. กฟน. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการด้านระบบไฟฟ้า เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน ประเภทนิติบุคคล

 4. รายชื่อผู้รับจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในที่ขึ้นทะเบียนของ กฟน.

 5. ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 14/2559 เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง (เนื้อหาเกี่ยวกับคุณภาพบริการ และ ค่าปรับ)

 6. ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 27/2559 เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง (ด้านเทคนิค)

 7. ประกาศสายงานบริการระบบจำหน่ายที่ 16/2561 เรื่อง การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพสำหรับสายงานบริการระบบจำหน่าย

 8. ค่า SAIFI SAIDI ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 9. ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 64/2555 เรื่อง การผ่อนผันการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

 10. ค่า Ft

 11. อัตราค่าบริการ

 12. ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย อัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2562

 13. ประกาศ กกพ เรื่องการคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2

 14. ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 30/2563 เรื่องวิธีการคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่  บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

FAQ

Doing Business in Bangkok
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2256-3247,02-256-3000,0-2251-9586,0-2254-9550

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 18,830
 • MEA
  แฟกซ์ : 0-2256-3678
 • MEA
  E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : การไฟฟ้านครหลวง