• MEA

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

MEA Better Care Service

ประโยชน์และสิทธิพิเศษ

ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากโครงการ

 • Customers Value ได้รับการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และดูแลคุณภาพไฟฟ้าครบวงจร
 • Customers Lower Cost มีต้นทุนในการบำรุงรักษา และต้นทุนที่เกิดจากไฟฟ้าขัดข้องลดลง
 • Caring มีหน่วยงานดูแลในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 • Communication สามารถติดต่อประสานงาน หรือแจ้งเหตุการณ์ได้หลายช่องทาง เช่น ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ประจำเขต, การไฟฟ้านครหลวงเขตทั้ง 18 แห่ง, Call Center 1130, เลขานุการโครงการ MEA Better Care Service 08-1645-6946
 • Convenience สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ เมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้องด้วยระบบ PQMS

สิทธิพิเศษที่จะได้รับจากโครงการ

 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดย ทีมวิศวกรผู้ชำนาญ
 • บริการฝึกอบรมความรู้กับพนักงาน
 • มีอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ทดแทนระหว่างซ่อม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • มีระบบรับประกันคุณภาพการบริการ ที่เกิดจากความพกพร่องของการให้บริการ
 • ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Monitoring System) กรณีลูกค้าเข้าโครงการมีขนาดมากกว่า 10,000 kVA
 • บริการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน หรือสถานประกอบการตามความต้องการของลูกค้า
บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2878-5288

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 107,937
 • MEA
  แฟกซ์ : 0-2878-5369
 • MEA
  E-mail : bettercare@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง