• MEA

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

MEA Better Care Service

รายละเอียดโครงการ  • ด้านการบริการ
ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงที่มีความสามารถตรวจสอบ ทดสอบ บำรุง รักษา และแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน โดยมีหน่วยงานบริการที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่จำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง

  • ด้านคุณภาพ
ให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการรับประกันคุณภาพการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกโครงการ

  • ด้านราคา
ผู้ใช้ไฟฟ้ามีต้นทุนการในดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่ำลง (Customer lower cost) แต่ได้รับการบริการแบบครบวงจรมากกว่าผู้ให้บริการทั่วไป
บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2878-5288

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 29
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 107,964
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2878-5369
  • MEA
    E-mail : bettercare@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง