MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

หน้าหลัก » ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

Geographic Information System

MEA has been developing the Geographic Information System (GIS) to always be advanced
Business Overview

การไฟฟ้านครหลวงได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ให้มีความก้าวล้ำ นำหน้าอยู่เสมอ ด้วยการสำรวจ และการ update ข้อมูลใหม่ ๆ ตลอดเวลา โดยมีฐานข้อมูลแผนที่ฐานเชิงรหัส (แผนที่ดิจิตอล) ครอบคลุมพื้นที่  3  จังหวัด คือ  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  และสมุทรปราการ  ในมาตราส่วน 1:1000 ซึ่งเป็นสารสนเทศเชิงพื้นที่
(Spatial Map) ที่ได้มาตรฐานมีความละเอียดและแม่นยำที่สุด สามารถเห็นถึงตัวอาคารแต่ละหลัง


ผู้ร่วมใช้ข้อมูลแผนที่ฐานกับการไฟฟ้านครหลวง

     ·     

การประปานครหลวง

     ·     

กรมบังคับคดี

     ·     

กรมธนารักษ์

     ·     

กรุงเทพมหานคร

     ·     

การเคหะแห่งชาติ

     ·     

กรมควบคุมมลพิษ

     ·     

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

     ·     

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

     ·     

กรมศิลปากร


 

Contact Us

โทรศัพท์

:

0-2661-5340, 0-2661-5354 ต่อ 5351

โทรสาร

:

0-2661-5314

อีเมล์

:

[email protected]