MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

หน้าหลัก » ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

บริการบำรุงรักษา และคุณภาพไฟฟ้า

ให้บริการแบบครบวงจร เพื่อดูแลตรวจสอบบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณีปกติ และ แก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องในกรณีฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในรูปแบบการเป็น สมาชิกรายปี

 

Business Overview
การให้บริการแบบครบวงจร เพื่อดูแลตรวจสอบบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณีปกติ และ แก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องในกรณีฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในรูปแบบการเป็น สมาชิกรายปี หรือให้บริการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ตามความประสงค์ของ ผู้ใช้ไฟฟ้า โดยการตรวจสอบ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประสานงานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงเพื่อควบคุมคุณภาพไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งในระดับแรงดัน ๖๙/๑๑๕ กิโลโวลต์ และระดับแรงดัน ๑๒/๒๔ กิโลโวลต์
Contact Us
โทรศัพท์ : 0-2878-5395
โทรสาร : 0-2878-5396
อีเมล์ : bettercare@mea.or.th