MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง
หน้าหลัก » ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

  • ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง
  • รวมข่าวธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง
KEN by MEA
MEA
KEN by MEA
KEN หรือ Key Energy Now by MEA MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าใ...
บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า
MEA
บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า
บริการออกแบบ/ติดตั้งไฟส่องสว่าง, ระบบไฟฟ้า(แรงสูง,แรงกลาง,แรงต่ำ), ระบบปรับอากาศ, ระบบวิศวกรรมความปลอดภัย
บริการด้านการบริหารจัดการพลังงาน
MEA
บริการด้านการบริหารจัดการพลังงาน
ตรวจวัด, วิเคราะห์การใช้พลังงานและให้บริการบริหารจัดการพลังงานอย่างครบวงจร เพื่อการจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส...
บริการบำรุงรักษา และคุณภาพไฟฟ้า
MEA
บริการบำรุงรักษา และคุณภาพไฟฟ้า
ให้บริการแบบครบวงจร เพื่อดูแลตรวจสอบบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณีปกติ และ แก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องในกรณีฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่ว...
บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง และศูนย์ข้อมูล
MEA
บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง และศูนย์ข้อมูล
ให้บริการโครงข่าย เช่าโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงกับหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมครบทั่วพื้นที่จำหน่ายที่รับผิดชอบใน ๓ จังหวัดคือ ก...
บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
MEA
บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ข้อมูลแผนที่ฐานเชิงรหัส (แผนที่ดิจิตอล) ครอบคลุมพื้นท...
บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
MEA
บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาไฟฟ้า, ฐานรากเสาไฟฟ้า, เสาเข็มสตับ, เสาเข็ม, เสาเข็มไอ, แฮนด์โฮล
บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
MEA
บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทางด้านแรงดันต่ำ ทดสอบอุปกรณ์ทางกล และ ทดสอบอุปกรณ์แสงสว่าง การวัดอุณหภูมิ แสงสว่าง และการวัดสภาว...
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
MEA
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
โรงพยาบาลขนาด 80 เตียง เปิดบริการตรวจสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค ให้แก่พนักงาน ครอบครัว พนักงานเกษียณอายุของการไฟฟ้านครห...