MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สถานที่ตั้งกฟน.เขต

หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » งานบริการ » สถานที่ตั้งกฟน.เขต

สถานที่ตั้งกฟน.เขตเขตบางนา

สถานที่ตั้งกฟน.เขต : เขตบางนา

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 556 ถนน สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์
0-2769-3200
โทรสาร
0-2769-3291

เรื่องที่ต้องการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์

CALL CENTER
1130
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
0-2316-8055, 0-2769-3222, 0-2769-3333
ค่าไฟฟ้าผิดปกติ
0-2769-3276
สอบถามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
0-2769-3281
ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
0-2769-3280, 0-2769-3380
เครื่องวัดฯชำรุด / ตรวจสอบเครื่องวัดฯ
0-2769-3225
ONE STOP SERVICE
0-2769-3226
ขอใช้ไฟฟ้าใหม่/เพิ่มขนาดเครื่องวัดฯ /ย้ายเสา-สายไฟฟ้า
0-2769-3224