MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
รายชื่อผู้สมัครสอบ
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » รายชื่อผู้สมัครสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบ

  ประกาศเลขที่ /รายละเอียด  

166166

ประกาศผลสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง 23 คุณวุฒิ

ดูประกาศรายชื่อ

165

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติฯ และกำหนดการทดสอบ ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

164

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ

163

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติฯ และกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ

162

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมวัน เวลา สถานที่สอบ และ การเข้าร่วมกิจกรรม MEA Career Workshop จำนวน 23 คุณวุฒิ

161

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติ จำนวน 23 คุณวุฒิ

160

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

159

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติฯ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ

158158

ประกาศผลสอบ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1

157157

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง กำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน ตำแหน่งลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ , ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

156156

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาเฉพาะตำแหน่ง กำหนดการทดสอบว่ายน้ำ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)

155155

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง กำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน จำนวน 23 คุณวุฒิ

154154

ประกาศผลการสอบตำแหน่ง นิติกร 4

ดูประกาศรายชื่อ

153153

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง นิติกร 4

152152

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบภาคปฏิบัติ) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)

151

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นิติกร 4

ดูประกาศรายชื่อ

150150

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ, ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

149149

ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)

148

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง รวม 23 คุณวุฒิ

147

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศกำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน

146

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)

145

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่ง นิติกร 4 จำนวน 5 อัตรา