MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
รายชื่อผู้สมัครสอบ
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » รายชื่อผู้สมัครสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบ

  ประกาศเลขที่ /รายละเอียด  

144144

ประกาศผลการสอบ รวม 16 คุณวุฒิ

ดูประกาศรายชื่อ

143143

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 16 คุณวุฒิ พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ

ดูประกาศรายชื่อ

142142

ประกาศผลการสอบ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน)

ดูประกาศรายชื่อ

141141

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติ 16 คุณวุฒิ

140140

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาเฉพาะตำแหน่ง กำหนดการสอบว่ายน้ำ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1

139139

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและกาหนดการสอบวิชาเฉพาะตาแหน่ง (การทดสอบภาคปฏิบัติ) คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตาแหน่ง พนักงานสนาม 1

138138

ประกาศกำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ รวม 16 คุณวุฒิ

137137

ประกาศรับสมัครคุณวุฒิต่างๆ รวม 16 คุณวุฒิ

136135

ประกาศกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติและรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ,ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน)