MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ขั้นตอน ประกาศเลขที่ /รายละเอียด อัตราที่รับ   เปิดรับสมัคร

ประกาศผลสอบ

วันเริ่มรับสมัคร : 16 มี.ค. 65 - 22 มี.ค. 65

144144

ประกาศผลการสอบ รวม 16 คุณวุฒิ

55

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 16 มี.ค. 65 - 22 มี.ค. 65

143143

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 16 คุณวุฒิ พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ

55

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

ประกาศผลสอบ

วันเริ่มรับสมัคร : 24 ก.พ. 65 - 2 มี.ค. 65

142142

ประกาศผลการสอบ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน)

29

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 16 มี.ค. 65 - 22 มี.ค. 65

141141

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติ 16 คุณวุฒิ

55

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 24 ก.พ. 65 - 2 มี.ค. 65

140140

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาเฉพาะตำแหน่ง กำหนดการสอบว่ายน้ำ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1

29

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 24 ก.พ. 65 - 2 มี.ค. 65

139139

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและกาหนดการสอบวิชาเฉพาะตาแหน่ง (การทดสอบภาคปฏิบัติ) คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตาแหน่ง พนักงานสนาม 1

29

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 16 มี.ค. 65 - 22 มี.ค. 65

138138

ประกาศกำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ รวม 16 คุณวุฒิ

55

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 16 มี.ค. 65 - 22 มี.ค. 65

137137

ประกาศรับสมัครคุณวุฒิต่างๆ รวม 16 คุณวุฒิ

55

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 24 ก.พ. 65 - 2 มี.ค. 65

136135

ประกาศกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติและรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ,ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน)

0

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0