MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
Size
 • A
 • A
 • A
Theme
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

Search

Home » Search

Search

Type
Time
MEA
MEA
Sorting

About 1,891 Results

สูตรการคำนวณอัตราการรับซื้อไฟฟ้า FiTv สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และอัตรา FiTv

สูตร และอัตรา FiTv ประจำปี 2561 สูตร และอัตรา FiTv ประจำปี 2562 สูตร และอัตรา FiTv ประจำปี 2563 สูตร และอัตรา FiTv ประจำปี 2564 สูตร และอัตรา FiTv ประจำปี 2565  สูตร และอัตรา FiTv ประจำปี 2566  

 • เมนู : สูตรการคำนวณอัตราการรับซื้อไฟฟ้า FiTv สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และอัตรา FiTv
 • |
 • ลิงค์ : https://www.mea.or.th/en/minisite/vspp/about/961

การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565-2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม

การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565-2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี 2569) พ.ศ. 2565 ระเบียบและประกาศ การยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า การยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า

 • เมนู : การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565-2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม
 • |
 • ลิงค์ : https://www.mea.or.th/en/minisite/vspp/about/992

ระเบียบและประกาศ

 ระเบียบ/ประกาศ กกพ. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับเชื้อเพลิง 4 ประเภท  ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) พ.ศ

แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2565

  ข้อมูลการเข้าดำเนินงานเกาะแสมสาร  ประจำปี 2565 - ในปี 2565 การไฟฟ้านครหลวง มีกำหนดการดำเนินการเข้าดูแลพื้นที่บริเวณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ  เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี โดย ดูแลสถานที่ สวนรุกขชาติ ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือนเพาะเลี้ยงปะการัง อาคารที่ประทับ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือน เม.ย. 65  ครั้งที่ 2 ในเดือน ธ.ค. 65 สวนรุกขชาติ - ตรวจสอบบํารุงรักษาร

เกี่ยวกับเรา

การยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ

  การตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 กฟน. เปิดให้ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า : ดาวน์โหลด กรณี ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ารายเล็ก            เอกสารแนบ 1 แบบคำขอชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า กรณี ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก    

รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Ac

รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Code: TPA Code) ของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. … กฟน. เปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Code: TPA Code) ของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. … ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2565 Third Party Access Code (TPA Code) : ดาวน์โหลด สามารถแจ้ง

 • เมนู : รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Ac
 • |
 • ลิงค์ : https://www.mea.or.th/en/minisite/vspp/about/982

ระเบียบและประกาศ

ระเบียบ/ประกาศ กกพ. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับขยะอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี 2569) พ.ศ. 2565 ประกาศ กฟน. ประกาศ กฟน. ที่ 9

การยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ

การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565-2573 สำหรับขยะอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 กฟน. เปิดให้ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า : ดาวน์โหลด  สถานที่ในการยื่นแบบคำขอฯ และชำระค่าใช้จ่าย กองบริหารนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า กฟน. เขตวัดเลียบ อาคาร 16 ชั้น 5 เลขที่ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2220-5774, 0-2220-5776&n

การยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า

การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565-2573 สำหรับขยะอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ประกาศ กฟน. การรับคำเสนอขายไฟฟ้า ประกาศ กฟน. ที่ 94/2565 เรื่อง การรับคำเสนอขายไฟฟ้าสำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี 2569) พ.ศ. 2565 กฟน. เปิดรับคำเสนอขายไฟฟ้า: ดาวน์โหลด สถานที่ยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าเเละวางหลักป

การยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า

 • เมนู : การยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า
 • |
 • ลิงค์ : https://www.mea.or.th/en/

โครงการ Solar ประชาชน

แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2565

 • เมนู : แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2565
 • |
 • ลิงค์ : https://www.mea.or.th/en/

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (2).pdf

ราคากลาง pm9-0028-wbx.pdf

 • 1,891results