MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
Size
 • A
 • A
 • A
Theme
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

Search

Home » Search

Search

Type
Time
MEA
MEA
Sorting

About 1,891 Results

แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2561

   กฟน. ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ และ นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเง

โครงสร้างและคณะกรรมการ

โครงสร้าง คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ - กฟน.               เพื่อให้การดําเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงประสบความสําเร็จเป็นผลประโยชน์แท้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ การไฟฟ้านครหลวง ดังต่อไปนี้ ๑.   ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

แผนและผลการดำเนินงาน

แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2559

งานติดตั้ง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า สวนจิตรลดา  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1. ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ - เดินสายพร้อมติดตั้งโคมไฟ ชนิด LED จำนวนรวม 281 ชุด - เดินสายพร้อมติดตั้งเต้ารับคู่ และเต้ารับเดี่ยว จำนวนรวม 92 ชุด - ติดตั้งโคมไฟฉุกเฉิน ชนิด LED จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย - ปรับปรุงผนังเดิม และฝ้าเพดานภายนอก และภายใน พร้อมทาสี พื้นที

ติดต่อ

     สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10303  โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665 การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2256-3554, 0-2256-3000 ต่อ 4976 

แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2564

 • เมนู : แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2564
 • |
 • ลิงค์ : https://www.mea.or.th/en/

แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2563

สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นโครงการต่อเนื่อง อพ.สธ. ย้ายเข้าใช้อาคารใหม่ ซึ่งจะแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2563 (ยังอยู่ในระหว่างการรับประกันผลงาน 2 ปี) ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ - ตู้แผงสวิตช์ จำนวน 21 ตู้ งบประมาณตั้งไว้ 1,171,280.00 บาท ใช้ไป เป็นเงิน 242,

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)

- ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 34/2564 เรื่อง การรับคำเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 - ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 - ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน

 • เมนู : โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
 • |
 • ลิงค์ : https://www.mea.or.th/en/minisite/vspp/about/892

แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2564

สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในเดือนมีนาคม และ เดือนกันยายน พร้อมดำเนินการย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในอาคารเดิม ไปติดตั้ง ณ อาคารที่ทำการใหม่ อพ.สธ.- สวนจิตรลดา   เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตู้แผงสวิตช์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 เควีเอ ในเดือน มีนาคม และ เดือนกันยายน   

งานผ่าตัด

 ขอบเขตการให้บริการ หัตถการเล็ก เข้าเฝือก ผ่านิ้วล็อค ผ่าถุงน้ำในข้อ จี้ไฝ ตัดหูด หัตถการใหญ่ ส่องกล้องทางเดินอาหาร ส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ ผ่าตัดไส้เลื่อน ทำเส้นสำหรับฟอกไต สลายนิ่ว ตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก ทำเส้นเลือดขอด สถานที่ให้บริการ อาคาร 9 ชั้น 1 โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง ติดต่อ สามารถปรึกษาหรือสอบถามเบื้องต้น ได้ท

งานผู้ป่วยใน

 งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง ให้บริการผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีเหตุจำเป็นให้เข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์ รวมทั้งผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น โดยมีหอผู้ป่วยในศัลยกรรม หอผู้ป่วยในอายุรกรรม และหอผู้ป่วยไอซียู สถานที่ให้บริการ อาคาร 11 ชั้น 1 คลินิกฟอกไต ชั้น 2 หอพยาบาลผู้ป่วยหนัก  Intensive Care Units (

ขอบเขต

ภาพรวม อพ.สธ.- กฟน.

   ภาพรวมการดำเนินงาน

ระเบียบและประกาศ

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลัง สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2565 ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร  พ.ศ. 2565 เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เอกสารแนบ 1 : คำเสน

โครงการ Solar กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลัง สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2565 ระเบียบและประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ยื่นแบบคำขอออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MyEnergy รายการเอกสารประกอบการพิจารณา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

โครงการ Solar กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล

 • เมนู : โครงการ Solar กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล
 • |
 • ลิงค์ : https://www.mea.or.th/en/

รายการเอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับโครงการ Solar ภาคประชาชน มีดังนี้   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเครื่องวัดฯ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเครื่องวัดฯ 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และสำเนาแบบ ภ.พ. 01 หรือแบบ ภ.พ. 20 (ถ้ามี) 3.

รายการเอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับโครงการ Solar สำหรับโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล มีดังนี้ 1. เอกสารรับรองกรณีหน่วยงานภาครัฐ     1.1 หนังสือรับรองการจัดตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำเนาพระราชบัญญัติจัดตั้งหน่วยงาน (รับรองสำเนาถูกต้อง)     1.2 หนังสือแสดงการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. เอกสารรับรองกรณีไม่ใช่หน่ว

ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศรับคำเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 2. มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 3. เป็นคู่สัญญาโครงการกำจัดมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้ากับราชการส่วนท้องถิ่น 4. มีปร

FAQ คำถามที่พบบ่อย - Solar ภาคประชาชน

FAQ : คำถามที่พบบ่อย โครงการ Solar ภาคประชาชน ดาวน์โหลด

การยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า

การยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ประกาศ กฟน. เรื่อง การรับคำเสนอขายไฟฟ้า ประกาศ กฟน. ที่ 91/2565 เรื่อง การรับคำเสนอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 (ประกาศเเก้ไขเพิ่มเติม) ก

โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565

การรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 ระเบียบและประกาศ ยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า NEW!! 27 ก.ค. 2565 

ระเบียบและประกาศ

การรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 ประกาศ กฟน. ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 71/2565 เรื่อง การตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565  ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 72/2565 เรื่อง การรับคำเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565  ระเบียบ/ประกาศ กกพ. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

ยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

การรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 การตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

อัตราการรับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff ในส่วนผันแปร (FiTv) สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

 สูตรการคำนวณอัตราการรับซื้อไฟฟ้า FiTv สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และอัตรา FiTv

 • เมนู : อัตราการรับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff ในส่วนผันแปร (FiTv) สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 • |
 • ลิงค์ : https://www.mea.or.th/en/minisite/vspp/about/959
 • 1,891results