MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
Size
 • A
 • A
 • A
Theme
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

Search

Home » Search

Search

Type
Time
MEA
MEA
Sorting

About 1,952 Results

ผลงานที่ผ่านมา

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ศูนย์การค้ารอยัลการ์เดนท์พลาซ่า ศาลแขวงพระนครใต้

ทดสอบอุปกรณ์ทั่วไป

ทดสอบอุปกรณ์ทั่วไป บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทางด้านแรงดันต่ำ ทดสอบอุปกรณ์ทางกล และ ทดสอบอุปกรณ์แสงสว่าง การวัดอุณหภูมิ แสงสว่าง และการวัดสภาวะแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน การทวนสอบเครื่องวัดทางกล และ อุณหภูมิ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง และ มาตรฐานคุณภาพๆ เพื่อใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ การประกันคุณภาพของอุปกรณ์ และทำเกิดความมั่นใจในการใช้งานของอ

ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

อัตราค่าบริการ ติดต่อ แผนกทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง โทร 02-242-5407, 02-242-5412

ทดสอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และอุปกรณ์ความปลอดภัย

อัตราค่าบริการ ติดต่อ แผนกทดสอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และอุปกรณ์ความปลอดภัย โทร 02-242-5173, 02-242-5175

คณะผู้บริหาร

สอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

อัตราค่าบริการ ติดต่อ แผนกสอบเทียบเครื่องมือวัด โทร 02-242-5130, 02-242-5175

ผลงานที่ผ่านมา

  ให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการพลังงาน   - กรมบัญชีกลาง - กรมธนารักษ์ งานติดตั้ง Solar Rooftop - บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด - กรมบัญชีกลาง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ - สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งานติดตั้ง LED - โรงพยาบาลตำรวจ - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร องค์กรมหาชน - กรมธนารักษ์ - สำนักงานคณะกรรมการการเ

ผลงานที่ผ่านมา

ไฟประดับงานเฉลิมพระชนมพรรษา ไฟส่องสว่างโบราณสถาน โบสถ์ซานตาครูส ป้อมพระสุเมรุ วัดระฆังโฆษิตารามฯ วัดกัลยาณมิตรฯ วัดอรุณราชวรารามฯ สะพานพระพุทธยอดฟ้า อาคารสุนันทาลัย 

บริการแผนที่ฐานเชิงรหัสพร้อมโปรแกรมประยุกต์ (Digital Map & Application)

บริการแผนที่ฐานเชิงรหัสพร้อมโปรแกรมประยุกต์ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐาน พร้อมด้วยโปรแกรมประยุกต์ที่หลากหลายสำหรับรองรับธุรกิจที่หลายหลาก โดยผู้ใช้งานสามารถใช้บริการแผนที่ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์ต่างๆ   สำหรับลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการข้อมูลปริมาณมากๆ และต้องอาศัยระบบสื่อสารที่มีความเร็วสูง ก็

 • เมนู : บริการแผนที่ฐานเชิงรหัสพร้อมโปรแกรมประยุกต์ (Digital Map & Application)
 • |
 • ลิงค์ : https://www.mea.or.th/en/minisite/gis/about/501

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี ที่การไฟฟ้านครหลวงได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ให้มีความก้าวล้ำ นำหน้าอยู่เสมอด้สวยการสำรวจและการ update ข้อมูลใหม่ๆ ตลอดเวลาชนิดวันต่อวัน โดยมีฐานข้อมูลแผนที่เชิงรหัส (แผนที่ดิจิตอล) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ  ในมาตราส่วน 1:1000 ซึ่งเป็นสารสนเ

ขั้นตอนการซื้อผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการซื้อผลิตภัณฑ์ เลือกดูรายการผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่การไฟฟ้านครหลวงมีจำหน่าย เมื่อลูกค้าต้องการสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้ไปที่ contact us หรือติดต่อมาทางช่องทางออนไลน์ (line) https://lin.ee/dKD1tei กรอกชื่อ ที่อยู่ ของผู้สั่งซื้อ  (เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคุล) รายการ และ จำนวนผลิตภัณฑ์คอนกรีต  ที่ต้องการซื้อ เจ้าหน้าที่จะออกแบบฟอร์มการชำระผลิตภัณฑ์คอนกรีตให้กับลูกค

ผลงานที่ผ่านมา

Module Profile

 ZZZZ

Module Profile 2

ทดสอบ ข้อความ สำหรับ ขึ้นระบบ   AAAAAAAAAAAAAAAA

รายนามแพทย์เฉพาะทาง

ประวัติความเป็นมา

บริการพื้นที่ห้องมั่นคง และศูนย์ข้อมูล (Strong Room & Data Center Co Location) กฟน. มีบริการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไฟล์ข้อมูล เพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาข้อมูลสำรอง ของผู้ขอใช้บริการ ในรูปแบบซึ่งดำเนินการสร้างห้องมั่นคงเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศ ที่ได้รับการออกแบบรับรองระดับมาตรฐาน R60D จากหน่วยงาน ECBS (European Certification Board Security System) มั่นคงพรั่งพร้อมไปด้วยระบบต่างๆ ที่สนับสนุนในการเก็บรักษ

อัตราค่าบริการเช่าพื้นที่

อัตราค่าบริการเช่าพื้นที่ บริการ ราคา/Rack(42U)/เดือน ห้องมั่นคง (Strong Room) 37,000 บาท ศูนย์ข้อมูล (Data Center) 21,000 บาท หมายเหตุ : ไม่มีค่าแรกเข้า ราคานี้รวมค่ากระแสไฟฟ้า และค่าเชื่อมต่อระบบ

ข้อมูลที่ควรทราบ

ข้อมูลที่ควรทราบ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าได้กำหนดให้มีการติดตั้งระบบสายดิน และใช้เต้ารับตาม มอก.166-2549 ซึ่งเป็นเต้ารับชนิดมีสายดิน จำเป็นต้องมีการเดินสายไฟฟ้า 3 เส้น ได้แก่ สายที่มีไฟ (L) สายนิวทรัลหรือสายศูนย์ (N) และสายดิน (G) การต่อสายไฟฟ้าเหล่านี้เข้ากับขั้วของเต้ารับชนิดมีสายดิน มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ และอาจเป็นสาเหตุการได้รับอันตรายจากไฟฟ้า

ประโยชน์ของเครื่องตรวจสอบขั้วเต้ารับชนิดมีสายดิน

ประโยชน์ของเครื่องตรวจสอบขั้วเต้ารับชนิดมีสายดิน เครื่องตรวจสอบขั้วเต้ารับชนิดมีสายดิน ผลิตขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ใช้ตรวจสอบสภาพความถูกต้องของการต่อสาย หรือเข้าสายที่เต้ารับชนิดมีสายดินในบ้านอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และสถานประกอบการ

ผลงานที่ผ่านมา

งานผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลให้บริการคลินิกเฉพาะโรคสาขาต่างๆ รวม 18 สาขา ให้บริการการตรวจตามวัน เวลา ตามตารางการตรวจ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ มีขั้นตอนการเข้ารับบริการ ดังนี้ นำบัตรนัดมาพบแพทย์ตามวันและเวลานัด หากยังไม่มีนัด ให้เตรียมบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวผู้ป่วย/บัตรพนักงานการไฟฟ้านครหลวง มาติดต่อที่ห้องเวชระเบียนโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง หมายเหตุ ผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติการรักษา

งานกายภาพบำบัด

บริการตรวจประเมิน วินิจฉัย และรักษาทางกายภาพบำบัดในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของร่างกาย โดยมีความพร้อมของนักกายภาพบำบัดผู้มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย ครบถ้วน บุคลากรในคลินิก นักกายภาพบำบัด (Physical Therapist) เป็นผู้ให้การรักษาและฟื้นฟู โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถภาพ ตลอดจนการบรรเทาการเจ็บปวดใ

หน่วยไตเทียม

ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยจำนวนมาก มีประสิทธิภาพ รับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย ผู้รับบริการจะได้รับความสะดวก สบายและรวดเร็ว เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ วันละ 3 รอบ รอบเช้า รอบสาย และรอบบ่าย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษา โดยผู้รับบริการสามารถเลือกเวลารับการฟอกเลือดล่วงหน้าได้          

งานทันตกรรม

ขอบเขตการรักษา ทันตกรรมทั่วไป (อุดฟัน,ถอนฟัน,ขูดหินน้ำลาย)  รักษาคลองรากฟัน ทันตศัลยกรรม (ผ่าฟันคุด) ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก   สถานที่ให้บริการ อาคาร 8 ชั้น 1 โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 704-5047 หรือ 02-2425047 ในเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.30 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

งานชันสูตรโรค

งานชันสูตรโรค ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และส่งตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาล เพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรค ติดตามโรค ประเมินวิธีรักษาและผลข้างเคียงจากการรักษา การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ การตรวจเพาะเชื้อ   สถานที่ให้บริการ อาคาร 8 ชั้น 1 โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

 • 1,952results