MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
Size
  • A
  • A
  • A
Theme
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

Search

Home » Search

Search

Type
Time
MEA
MEA
Sorting

About 1,952 Results

ความเป็นมา

ความเป็นมาของสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเดิม ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2530 รัฐบาลเป็นผู้กำหนดอัตราค่าไฟฟ้า โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสังคม การเมือง การส่งเสริมอุตสาหกรรม และการส่งออกทำให้อัตราค่าไฟฟ้าไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงมีการอุดหนุนค่าไฟฟ้าระหว่างกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทต่างๆโดยกำหนดอัตรา

ทดสอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ความปลอดภัย

ทดสอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและอุปกรณ์ความปลอดภัย บริการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำ ทดสอบบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส์ บัลลาสต์แกนเหล็ก ทดสอบโคมไฟส่องสว่างและหลอดไฟ LED ทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของบริภัณฑ์ส่องสว่าง บริการทดสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ทดสอบถุงมือยางกันไฟ แขนเสื้อยางกันไฟ ผ้าห่มยางกันไฟ ตามมาตรฐานความปลอดภัย ท

ผลงานที่ผ่านมา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ สำนักงบระมาณ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา

เดิมการไฟฟ้านครหลวงใช้ระบบสื่อสารข้อมูลในการควบคุมระบบไฟฟ้า ด้วยคลื่นวิทยุ และสื่อสารข้อมูลเชื่อมระหว่างสำนักงานเขตใช้บริการเช่าใช้จาก Provider แต่การใช้งานมีอุปสรรคหลายอย่างอีกทั้งราคาบริการที่ต้องรับผิดชอบอีกจำนวนมาก ประกอบกับภาระงานของการไฟฟ้านครหลวงที่ต้องดูแลระบบการควบคุมไฟฟ้า ระบบงานสนาม งานจดหน่วย งานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตต่างๆ และมีความพร้อมของบุคลากร จึงได้มีการวางโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสง (Fibe

แผนที่ฐานเชิงรหัส (Digital Base Map)

แผนที่ฐานเชิงรหัส สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานแผนที่ทั่วไป (ทั้งแผนที่กระดาษและแผนที่ดิจิตอล) โดยลูกค้าสามารถ เลือกพื้นที่ มาตราส่วน และขนาดกระดาษ ที่จะให้พิมพ์แผนที่ได้ด้วยตนเอง และการร่วมใช้แผนที่ฐานเชิงรหัส มาตราส่วนสำหรับลูกค้าทั่วไปหรือลูกค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ ธุรกิจก่อสร้างและงานทีปรึกษาวิศวกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องการแผนที่ใช้สำหรับการออกแบบและวางแผนการก

อัตราค่าบริการโครงข่ายการไฟฟ้านครหลวง

อัตราค่าบริการโครงข่ายการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวงมีความยินดีให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่า/เชื่อม ใช้โครงข่ายการไฟฟ้านครหลวงเฉพาะบริเวณที่เหลือจากการใช้งานของการไฟฟ้านครหลวงโดยคำนึงถึงความมั่นคงและคุณภาพการให้บริการ ซึ่งมีอัตราค่าบริการดังนี้ ราคาค่าบริการโครงข่ายการไฟฟ้านครหลวง Guaranteed Bandwidth ค่าบริการ (บาท/เดือน/วงจร)*

บริการจัดพิมพ์แผนที่

รายละเอียดโครงการ

ด้านการบริการ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงที่มีความสามารถตรวจสอบ ทดสอบ บำรุง รักษา และแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน โดยมีหน่วยงานบริการที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่จำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง ด้านคุณภาพ ให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการรับประกัน

ผลงานที่ผ่่านมา

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ศาลแขวงพระนครใต้ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ศูนย์การค้ารอยัลการ์เดนท์พลาซ่า ลิฟต์โดยสารพระที่นั่งวิมานเมฆ ขนาด 1,000 กิโลกรัม แบบไม่มีห้องเครื่อง ลิฟต์เตียง ขนาด 750 กิโลกรัม ที่โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

ทดสอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และอุปกรณ์ความปลอดภัย

ขอบข่ายการทดสอบ ขอบข่ายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 1. ทดสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย ถุงมือยางกันไฟ (Rubber Insulating Gloves) แขนเสื้อยางกันไฟ (Rubber Insulating Sleeves) ผ้าห่มยางกันไฟ (Rubber Insulating Blankets) ตามมาตรฐาน - ASTM D 120, ASTM D 1051, ASTM D 1048, ASTM F496, ASTM F479, IEC 60903 2. ทดสอบหลอดไฟ โคมไฟส่องสว่างชนิด LED คุณลักษณะทางไฟฟ้า คุณลักษณ

ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ขอบข่ายการทดสอบ ขอบข่ายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 หม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer)* มอก. 384-2543 การทดสอบหาค่าความต้านทานของขดลวด การทดสอบหาค่าอัตราส่วนแรงดันและตรวจสอบการกระจัดเฟส การทดสอบหาค่าอิมพิแดนซ์ลัดวงจร และความสูญเสียเมื่อมีโหลด การทดสอบหาค่าความสูญเสียเมื่อไม่มีโหลด และกระแสไม่มีโหลด การทดสอบการทนต่อแรงดันตามความถี่กำลั

สอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

ขอบข่ายการสอบเทียบ ขอบข่ายการสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 บริการสอบเทียบ Digital power meter, power analyzer Power quality analyzer Harmonic analyzer Power factor meter Energy meter Frequency meter Insulation meter Digital low resistance, micro-ohm meter Digital multimeter Digital clamp meter Clamp-on power meter Process meter Proces

ทดสอบอุปกรณ์ทั่วไป

ขอบข่ายการทดสอบ ขอบข่ายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 สายไฟฟ้า และ เคเบิ้ล สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มโพลิไวนิลคลอไรด์ (มอก.11-2553)* สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มโพลิไวนิลคลอไรด์ (มอก.293-2541)* สายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (มอก.85-2548)* อุปกรณ์ Hardware เหล็กเส้นกลม (Round Steel Bar) หลักดินหรือกราวน์ร็อด (Steel, Copper Clad, Stainless) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ความหนาก

รายละเอียดโครงการ

อัตราค่าบริการ

ประโยชน์และสิทธิพิเศษ

ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากโครงการ Customers Value ได้รับการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และดูแลคุณภาพไฟฟ้าครบวงจร Customers Lower Cost มีต้นทุนในการบำรุงรักษา และต้นทุนที่เกิดจากไฟฟ้าขัดข้องลดลง Caring มีหน่วยงานดูแลในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง Communication สามารถติดต่อประสานงาน หรือแจ้งเหตุการณ์ได้หลายช่องทาง เช่น ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ประจำเขต, การไฟฟ้านครหลวงเขตทั้ง 18 แห่ง, Call Cent

คณะผู้บริหาร

     ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง) พญ. กนิษฐา ทรวงบูรณกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นาย สมหมาย สังข์อารียกุล ผู้อำนวยการกองบริหารการแพทย์ (รอแต่งตั้ง)   ผู้อำนวยการกองบริการการแพทย์ นาย องอาจ คุณาวนากิจ   Staff ระดับ 10   เภสัชกร 10   ภ

ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง บริการการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทางด้านแรงดันสูง ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า การวัดสภาวะแวดล้อมทางด้านเสียงในสถานที่ปฏิบัติงาน การทวนสอบเครื่องวัดไฟฟ้าแรงดันสูง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง และ มาตรฐานคุณภาพๆ เพื่อใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ การประกันคุณภาพขอ

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง เป็นโรงพยาบาลขนาด 80 เตียง ตั้งอยู่ เลขที่ 809/1 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. เปิดบริการตรวจสุขภาพ  ป้องกันและรักษาโรค ให้แก่พนักงาน  ครอบครัว พนักงานเกษียณอายุของการไฟฟ้านครหลวงรวมทั้งบุคคลภายนอก ในส่วนของผู้ป่วยนอก ประกอบด้วยคลินิกเฉพาะโรคสาขาต่างๆ รวม 18 สาขาและมีหอผู้ป่วยใน (IPD) รับดูแลผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง มีอาคาร 5 อาคาร ประกอ

รายนามแพทย์เฉพาะทาง

แพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาล   การศึกษา ประวัติการทำงาน พ.ญ.กนิษฐา ทรวงบูรณกุล แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลเกียรตินิยมอันดับ 2 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป

ความเป็นมา อพ.สธ. - กฟน.

    ความเป็นมา                 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยในปี 2503 ทรงมีพระราชดำริที่จะสงวนป่าต้นยางที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไว้เป็นสวนสาธารณะด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะมีราษฎรเข้ามาทำไร่ทำสวนในบริเวณนั้นมาก  ในปี 2504 จึงทรงทดลองปลูกต้นยางเอง ในเ

ข้อมูลโรงพยาบาล

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับไฟระบบแรงดัน 12/24 KV เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับไฟระบบแรงดัน 69/115 การสมัครเข้าร่วมโครงการ แจ้งความประสงค์ พร้อมยื่นแบบขอสมัครเป็นสมาชิกรายปี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการ MEA BETTER CARE SERVICE การไฟฟ้านครหลวง       : 0-2878-5295 ถึง 97 , 089-968-6029 (คุณสมบัติ) , 081-645-6946 (ดร.จีรัง)  &nbs

ผลงานที่ผ่านมา

หน่วยงานราชการ สำนักการระบายน้ำ กทม. สำนักงบประมาณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทัพอากาศ กรมศุลกากร กรมช่างโยธาทหารเรือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การท่าเรือแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง บริษัท ทีโอที จ

ทดสอบอุปกรณ์ทั่วไป

อัตราค่าบริการ ติดต่อ แผนกทดสอบอุปกรณ์ทั่วไป โทร 02-242-5401, 02-242-5405

  • 1,952results