MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
Size
  • A
  • A
  • A
Theme
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Home » The Auction » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

All items (2753 results)

NUMBER
Subject / Description
Method / Date adn time
MP4-8953-CGX เลขที่โครงการ e-GP : 63087435692
STIRRUP CLAMP FOR 35-70 sq.mm.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 29 Sep 20 - 6 Oct 20
Date and Time for Bid Submission : 7 Oct 20
TP3-4604-WGZ
เครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ สำหรับงานสำนักงาน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 29 Sep 20 - 14 Oct 20
Date and Time for Bid Submission : 15 Oct 20
MP4-8940-FGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP 63087039997
ซื้อ Pillow insulator type B for support cable 69 and 115 kV
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 29 Sep 20 - 6 Oct 20
Date and Time for Bid Submission : 7 Oct 20
DE4-4250-WGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63077180520
เครื่องสูบน้ำใช้ไฟฟ้าชนิดจุ่ม ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 29 Sep 20 - 6 Oct 20
Date and Time for Bid Submission : 7 Oct 20
FMD(D)๐๘/๒๕๖๓
ประกวดราคาเช่ารถยนต์พลังไฟฟ้าขนาด ๕ ที่นั่ง (EV) จำนวน ๒๔ คัน ระยะเวลา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ งบประมาณปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097141579)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 28 Sep 20 - 5 Oct 20
Date and Time for Bid Submission : 6 Oct 20
FMD(D)๐๗/๒๕๖๓
ประกวดราคาเช่ารถยนต์พลังไฟฟ้าขนาดเท่ากับหรือมากกว่า ๕ ที่นั่ง (EV) จำนวน ๒๓ คัน ระยะเวลา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ งบประมาณปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097142554)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 28 Sep 20 - 5 Oct 20
Date and Time for Bid Submission : 6 Oct 20
BP1-4511-WHZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63067302044
Mobile Generator 125 kVA จำนวน 4 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 28 Sep 20 - 5 Oct 20
Date and Time for Bid Submission : 6 Oct 20
LR4-3305-VGX
ซื้อเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร จำนวน 42,000 กิโลกรัม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 29 Sep 20 - 6 Oct 20
Date and Time for Bid Submission : 7 Oct 20
LD4-3306-VGX
จ้างเหมาบริการงานขนส่งเอกสาร เลือด ยา และเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๒ อัตรา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 25 Sep 20 - 2 Oct 20
Date and Time for Bid Submission : 5 Oct 20
LD4-3305-VGX
จ้างเหมาบริการงานขนส่งผลิตภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ประจำรถเทรลเลอร์ จำนวน ๑๐ อัตรา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 24 Sep 20 - 1 Oct 20
Date and Time for Bid Submission : 2 Oct 20
LD4-3304-VGX
จ้างเหมาบริการงานยกย้ายผลิตภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ชนิดต่างๆ จำนวน ๑๒ อัตรา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 21 Sep 20 - 28 Sep 20
Date and Time for Bid Submission : 29 Sep 20
ID3-4635-WGZ
เครื่อง FRTU Simulation Test Set
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 28 Sep 20 - 5 Oct 20
Date and Time for Bid Submission : 6 Oct 20
  • 2,753results