MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

โครงการในพระราชดำริ

การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

28 ตุลาคม 2559 887

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


การไฟฟ้านครหลวง ได้เข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโครงการจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย รวมถึงการจัดการ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ผ่านกิจกรรม 8 กิจกรรม ดังนี้

 • กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
 • กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
 • กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
 • กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
 • กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
 • กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
 • กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
 • กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
 •  
การไฟฟ้านครหลวง ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน อพ.สธ. ทั้งการจัดการแข่งขันกอล์ฟ MEA Classic เพื่อถวายเงินรายได้ให้ อพ.สธ. เป็นประจำทุกปี พร้อมกับการดูแลระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศในอาคารที่จัดเก็บพันธุกรรมพืช และที่เพาะเนื้อเยื่อพรรณไม้หายาก ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงได้ให้การสนับสนุนการดูแลระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ดังนี้

1. เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การไฟฟ้านครหลวง ได้ร่วมกับกองทัพเรือในการดูแลระบบไฟฟ้าบนเกาะแสมสาร ซึ่งได้จัดไว้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (NATURE TRAIL) สวนพฤกษศาสตร์ ป่าชายเลนและบ่อแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ โดยให้เฉพาะนักวิจัยและเยาวชนหรือบุคคลที่มีเหตุผลสมควรในด้านการศึกษาและวิจัยตามพระราชดำริ ทั้งนี้สังคมพืชหมู่เกาะแสมสาร จัดเป็นประเภทสังคมพืชฝั่งทะเล (Littoral vegetation) ได้แก่ สังคมพืชชายหาด(Strand vegetation) แบ่งย่อยตามสภาพพื้นที่เป็น 2 แบบ ได้แก่ สังคมพืชหาดทราย และสังคมพืชตามโขดหิน สังคมพืชป่าชายเลน (Mangrove vegetation) (Littoral dryevergreen forest) สังคมพืชหน้าผา (Cliff vegetation) สังคมพืชป่ารุ่น ป่าเหล่าหรือป่าใสอ่อน (Secondary growth) ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินการเข้าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี

2. สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
การไฟฟ้านครหลวงได้เข้าดำเนินการเดินสายไฟฟ้าสำหรับวงจรแสงสว่าง บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงผนังเดิมและฝ้าเพดานที่ธนาคารพืชพรรณ (Plant Germplasm Bank) ที่อาคารธนาคารข้อมูล อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเรือนเพาะชำพืช ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำการจัดเก็บพันธุกรรมพืช ตัวอย่างพืช โดยเก็บทั้งในรูปเมล็ด ต้นพืชมีชีวิต ชิ้นส่วนพืชที่มีชีวิต และเนื้อเยื่อหรือดีเอ็นเอ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พืชพรรณ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ