MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

โครงการในพระราชดำริ

โครงสร้าง คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ - กฟน.

28 ตุลาคม 2559 797

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงสร้าง คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ - กฟน.

เพื่อให้การดําเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงประสบความสําเร็จเป็นผลประโยชน์แท้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ การไฟฟ้านครหลวง ดังต่อไปนี้

 • 1

  ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ประธานกรรมการ
 • 2

  รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ รองประธานและเลขานุการ
 • 3

  เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ รองประธานกรรมการ
 • 4

  รองผู้ว่าการบริการระบบจําหน่าย กรรมการ
 • 5

  รองผู้ว่าการการเงิน กรรมการ
 • 6

  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (กิจการองค์กรและสังคม) กรรมการ
 • 7

  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารองค์กร) กรรมการ
 • 8

  ผู้อํานวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า กรรมการ
 • 9

  ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน

  • 1

   จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ เป็นประธาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  • 2

   ร่างและจัดทําแผนแม่บทของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
  • 3

   ร่างและจัดทําแผนปฏิบัติการรายปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
  • 4

   ดําเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.
  • 5

   สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการฯ
  • 6

   จัดทํารายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานทุก ๆ 6 เดือน และรายงานประจําปีงบประมาณ
  • 7

   แต่งตั้งคณะทํางานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงาน อพ.สธ.