MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA มุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ยกระดับคุณภาพบริการอย่างเท่าเทียมตามหลักสหประชาชาติ

13 มีนาคม 2566 184
 วันนี้ (13 มีนาคม 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง คณะผู้บริหาร และคณะพนักงาน MEA ร่วมรับฟังบรรยายความรู้ในหัวข้อ " สิทธิมนุษยชนกับการดำเนินงานขององค์กรโดยมี ดร.เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นผู้บรรยาย  ห้องประชุมAuditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย


MEA ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guilding Principles on Business and Human Right: UNGPs) มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการทำงานสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ MEA ยังมุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

คุ้มครอง ดูแล สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมขับเคลื่อน MEA สู่องค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร มุ่งสู่เป็นองค์กรในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน


#สิทธิมนุษยชน #MEACSR 

#กระทรวงมหาดไทย

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร 

รูปภาพ