MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA แจ้งมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท ต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์ สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

9 มีนาคม 2566 339158
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่ เรื่องมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (ผู้มีบัตรฯ) และแถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 41/2566 (คลิกอ่านรายละเอียด: https://www.mof.go.th/th/files/2019-07-31-16-27-57
 
โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการ ดังนี้
- ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี ตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า
- ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรฯ
- ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด
 
ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือยื่นอุทธรณ์ (ในกรณีตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่าน) ได้ที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th
 
โดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ประสงค์รับสิทธิ์มาตรการบรรเทาฯ จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใหม่ทุกคน โดยกำหนดสิทธิ์ 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis 
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป  
ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เดือนแรกคือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566 บิลค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท (สำหรับผู้ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.) 
 
ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนให้สำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จะสามารถได้รับสิทธิ์สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนนั้น ๆ 
แต่หากลงทะเบียนหลังจากวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จะสามารถได้รับสิทธิ์สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนถัดไป
 
สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์ตามมาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิ์ในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการบรรเทาฯ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566
 
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th และสามารถสอบถามข้อมูลค่าไฟฟ้าได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand, Twitter: @mea_news, และ MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
#ชี้แจง #ค่าไฟ #มติครม #ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ