MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ EGAT Learning Center ร่วมมือพัฒนาการจัดทำพิพิธภัณฑ์ไฟฟ้าไทย MEASPARK

8 กุมภาพันธ์ 2566 215
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง นำคณะพนักงาน MEA เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center โดยมีนางสาวตติยา สาครพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ EGAT ให้ต้อนรับ ในการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ครั้งนี้ฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง  อาทิ แผนการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามนโยบายขององค์กรและการประเมินผล โครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการบุคลากร ระบบการจองเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ และการนำชมนิทรรศการ การบริหารจัดการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ การจัดทำเว็บไซต์ การดูแลรักษาสื่อจัดแสดงและอุปกรณ์ประกอบนิทรรศการ รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย หรือ MEA SPARK  อาคาร 1 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในปี .. 2568 โดยอยู่ระหว่างการวางแผนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย


MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย หรือMEA SPARK เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านไฟฟ้า เพื่อชีวิตเมืองมหานคร โดยมีภารกิจ Back to the Future Journey ในการถ่ายทอดจุดเริ่มของการไฟฟ้าไทยสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมระบบพลังงานอัจฉริยะในอนาคต เพื่อจุดประกายและขับเคลื่อนการไฟฟ้าไทย นับเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศชาติไทย


#ศึกษาดูงาน #EGAT #MEASPARK

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood  

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร